အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္(ျမန္မာႏိုင္ငံ)၏ န၀မအႀကိမ္ညီလာခံထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) သည္ အဖဲြ႔၀င္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အႀကံေပးအဖဲြ႔၀င္မ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးအဖဲြ႔၊ လုပ္ငန္းစဥ္တာ၀န္ခံမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္  ေလ့လာသူမ်ား စုစုေပါင္း (၆၇) ဦးပါ၀င္ေသာ န၀မ အႀကိမ္ ညီလာခံကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၆) ရက္မွ(၁၈) ရက္ေန႔အထိ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ညီလာခံတြင္ အတြင္းေရးမွဴးအဖဲြ႔၏ အဌမအႀကိမ္ညီလာခံ သက္တမ္း ၂ ႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းအစီရင္ ခံစာမ်ားႏွင့္ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာမ်ားကုိ တင္ျပျခင္း၊ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္အဖဲြ႔ခ်ဳပ္၏ဖဲြ႔စည္းပံုအား ျပန္လည္သံုးသပ္၍ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပိုမိုကိုက္ညီမႈရွိေစရန္အတြက္ ျဖည့္စြက္၊ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထုိ႕အျပင္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမွ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳထားသည့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ (vision) ႏွင့္ လုပ္ငန္း ဦးတည္ခ်က္(mission) ကုိအတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ျပီး က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားတန္းတူညီမွ်ေရးတုိ႕ကို
အေျခခံ၍ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ တည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ လုပ္ငန္းဦးတည္ခ်က္မ်ားမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အဆင့္ အတန္းျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားမွ်တေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတို႕ကို  ဦးတည္လုပ္ ေဆာင္သြားရန္  ျဖစ္သည္။

သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ ျမန္မာဘာသာအျပည့္အစုံကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Download this statement in English HERE.

Send this to a friend