မြန္တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ သေဘာဆႏၵကုိ ဆန္႔က်င္ကာ တံတားအမည္ေျပာင္းလဲျခင္းကုိ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

Send this to a friend