Statement 224 Views

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၁၄)ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံတကာျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္မ်ားလႈပ္ရွားမႈေန႔အေပၚေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားမွ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္။

March 14th, 2017  •  Author:   Kachin local Residents  •  1 minute read

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္၊ခ်န္းေမာခုန္း၊ထြန္းရွိန္ေက်းရြာ ျမစ္ကမ္းေဘးတြင္က်င္းပေသာႏိုင္ငံတကာ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္မ်ားလႈပ္ရွားမႈေန႔တြင္ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္မ်ားအတားအ ဆီးမရွိလြတ္လပ္စြာစီးဆင္းႏိုင္ေရး အတြက္ဆုေတာင္းျခင္းအစီအစဥ္ကိုေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားဦးေဆာင္၍ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားက ဧရာ၀တီျမစ္၏ျမစ္လက္တက္ျဖစ္ေသာေမချမစ္ႏွင့္ ေငါ့ခ်န္းချမ စ္ ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း (၈)ခုမွ စုစုေပါင္းမဂၢ၀ပ္ – ၈၉၀၀ကို ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး ဦးစီးဌာန၊ International Energy Cooperation YEIG & Development Co.Ltd (YEIG)ႏွင့္ International Group of Entrepreneurs Co.Ltd (IGE) အက်ဳိးတူပူးေပါင္း၍ ေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနျခင္းကိုခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ေပးရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။

စီမံကိန္းနယ္ေျမမ်ားတြင္က်ေရာက္သည့္ေမချမစ္၊ ေငါ့ခ်န္းချမစ္ရိုးတစ္ေလွ်ာက္တြင္ကခ်င္မ်ဳိးႏြယ္စု ေလာ္ေ၀ၚ၊ လခ်ိဒ္၊ ေငါ့ခ်န္းႏွင့္ လီဆူတုိင္းရင္းသားမ်ား (၃၀၀၀၀)ေက်ာ္ႏွင့္ ခန္႕မွန္းေျခ ေက်းရြာေပါင္း(၆၈)ရြာ လြန္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္ေပါင္း(၁၂၀၀)ေက်ာ္ကတည္းက၄င္းျမစ္မ်ားကိုမွီခိုၿပီး ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္ ဓါးမဦးခ်ေလွခါး ထစ္လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ားလုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနလာခဲ့ၾကပါသည္။ ျမစ္ေၾကာင္းတေလ်ွာက္တြင္ ကခ်င္လူမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၏ သမိုင္း၀င္ အေမြအႏွစ္မ်ားတည္ရွိရာေဒသတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။

“ေငါ့ခ်န္းချမစ္က ကြ်န္ေတာ္တို႔အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းအတြက္ အဓိကေရေသာက္ျမစ္ပဲ ဒါေၾကာင့္ ဒီစီမံကိန္းေတြ ဆက္လုပ္တာဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုသတ္ေနတာနဲ႔အတူတူပါပဲ” လို႔ ေဒသခံ ဦးလခ်ိဒ္လြမ္းေဇာင္းက ေျပာပါတယ္။

အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ဆိုပါကသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္နစ္နာ မႈမ်ား၊ ေျမေပၚေျမေအာက္၊ေရေပၚေရေအာက္ရွိသဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ေရေန၊ကုန္းေနသတၱ ၀ါမ်ား၊ မ်ဳိးစိတ္မ်ား မ်ဳိးသုန္းေပ်ာက္ကြယ္မႈမ်ား၊ အတင္းအဓမၼေျပာင္းေရႊ႕ေစခိုင္းမႈမ်ား၊လယ္ယာေျမဆံုးရွဳံးမႈမ်ား မလြဲမေသြႀကံဳေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္႔အျပင္ျမစ္ေခ်ာင္းရိုးတေလွ်ာက္ရွိကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ား၏တန္ဖိုးမျဖတ္ႏုိင္ေ သာ သမိုင္း၀င္အေမြအႏွစ္မ်ားပင္ ေပ်ာက္ကြယ္ဆိတ္သုန္းသြားႏိုင္ပါသည္။

“ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းေၾကာင့္လူမွဳ႕ဘ၀ဒုကၡေရာက္ေနၾကတာေတြလက္ေတြ႔မွာျမင္ေနရေတာ့ဒီမံ ကိန္း ေတြေၾကာင့္ ကြ်န္မတို႔လည္းသူတို႔လိုမျဖစ္ခ်င္ဘူး။ဒါေၾကာင့္ ဒီစီမံကိန္းေတြကိုကန္႔ကြက္တယ္” လို႔ ေဒသခံ ေဒၚေယာ္၀င္းက ေျပာပါတယ္။

ဆက္ၿပီးလူထုေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားတဲ့အစိုးရႏွင့္သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီအသီးသီးကို ေလးနက္စြာေတာင္းဆိုလိုတာက“ေဒသခံမ်ားအသံကိုဂရုစိုက္နားေထာင္၊ခံစားမွဳ႕မ်ားကိုျမင္ေအာင္ႀကည္႕ေပးၿပီးစီမံကိန္းအားလုံးကို(လံုး၀ လံုး၀ ရပ္ဆိုင္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္”။

ဆက္သြယ္ရန္

(၁) ေဒၚေယာ္၀င္း – ၀၉၇၈၃၈၈၅၉၇၅၊ ၉၄၇၀၅၁၅၈၄

(၂) ဦးေဇာင္းဒိုင္ – ၀၉၄၀၂၆၄၇၉၅၊ ၀၉၇၃၂၅၁၁၅၀

ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္မည့္ စြမ္းအင္ပမာဏျပဇယား

စဥ္ စီမံကိန္းအမည္ ေနရာ စြမ္းအင္ ပမာဏ ၿပီးဆုံးမည့္ႏွစ္(ခန္႔မွန္း)
Wutsok Kachin ( May Kha River) 1800 2030 – 2031
Kaunglanhpu Kachin ( May Kha River) 2700 2030 – 2031
Yenam Kachin ( May Kha River) 1200 2030 – 2031
Hpizaw Kachin ( May Kha River) 2000 2030 – 2031
GawLan Kachin (Ngaw Chang Kha) 120 2026 – 2027
6 Tongxinqiao (Naw Chang Kha) Kachin (Ngaw Chang River) 340 2026 – 2027
7 Khan Kan (Naw Chang Kha) Kachin (Ngaw Chang River) 140 2026 – 2027
 ၈ Laung Din (Naw Chang Kha)  Kachin (Ngaw Chang River)  600  2026 – 2027

(မွတ္ခ်က္ -မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ေရာက္မွသာ သတင္းထုတ္ေ၀ေရးသားရန္၊ အခမ္းအနားျပဳလုပ္ေနရာတြင္ ဖုန္းလိုင္းမရွိပါသျဖင့္ အခမ္းအနားေနာက္ေန႔ကိုဖုန္းေခၚဆိုေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။)

 

သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။