Statement 171 Views

စတုထၱအၾကိမ္ေျမာက္ ထား၀ယ္အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ၏ ညီလာခံမွ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

March 6th, 2017  •  Author:   Tavoyan Women's Union  •  1 minute read

ထား၀ယ္အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ၏ စတုတၳအၾကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံကို မတ္လ ၃- ၅ ရက္ေန ့အထိ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ရွိ သီဟေဌး ခန္းမတြင္ (၃) ရက္တိုင္တိုင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ မတ္လ ၃ ရက္ေန ့ညီလာခံဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားတြင္ ထား၀ယ္ေဒသအတြင္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံေရးပါတီတခ်ဳိ႕တို႔ကို ဖိတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ၎ညီလာခံသို႔  ထား၀ယ္ေဒသအတြင္းရွိ အရပ္ဘက္အဖဲြ ့အစည္းမ်ား၊ နိုင္ငံေရးပါတီတခ်ဳိ႕ႏွင့္ ညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအ၀င္ လူဦးေရ စုစုေပါင္း (၄၅) ဦး တက္ေရာက္ ခ်ီးျမႇင့္ေပးခဲ့ ပါသည္။ ထား၀ယ္ျမိဳ႕တြင္ ပထမဆံုးအၾကိမ္က်င္းပေသာ ထား၀ယ္အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ၏ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ညီလာခံ တြင္ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔ မွ အစီရင္ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္အစီရင္ခံစာမ်ား တင္သြင္းျခင္း၊ ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းျခင္း၊ သမဂၢ၏ဖြဲ႔စည္းပံု စည္းမ်ဥ္းအား
ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ေရွ ့လုပ္ငန္း စဥ္မ်ား  စီစဥ္ခ်မွတ္ျခင္းမ်ား ႏွင့္ ဗဟိုလုပ္မွဳေဆာင္ေကာ္မတီႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႕တုိ႔ကို ဒီမိုကေရစီ နည္းက် လွ်ဳိ ့၀ွက္မဲစနစ္ျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခဲ့ပါသည္။ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

၁။ မယ္းစိုးစိုးႏြြယ္
၂။ မယ္းမာလာ
၃။ မယ္းစုစုေဆြ
၄။ မယ္း၀ါ၀ါလြင္
၅။ မယ္းခ်စ္ခ်စ္၀င္း
၆။ မယ္းစႏၵာေအာင္
၇။ မယ္းႏွင္းအိေထြး

မိမိတို႔ ထား၀ယ္အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ၏ ညီလာခံမွ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ရန္ သေဘာတူ ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။
၁) ေဒသအတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ားအား ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ အထူးသျဖင့္ မုဒိမ္းမႈပေပ်ာက္ေရးတို႔အတြက္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္။

၂) မိမိတို႔ေဒသအတြင္း အႀကီးစားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ သဘာ၀သယံဇာတတူးေဖာ္မႈဆုိင္ရာစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ ေစနိုင္ေသာ၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ပ်က္စီးေစေသာ အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ားကို စစ္မွန္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမေဖာ္ေဆာင္နိုင္ေသးသည့္ကာလတေလ်ွာက္တြင္ တရား၀င္ဆုိင္းငံ့ထားရန္ ဆက္လက္ေတာင္းဆို မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္သြားမည္။

၃) နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ အဆင့္ဆင့္၌ က်ား-မ တန္းတူေရး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ၀င္မွဳ ပိုမိုျမင့္တက္လာေစေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရးတို႔အတြက္လည္း ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ သြားမည္။

၄) ေဒသအတြင္း ျပည္သူမ်ား ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာအသိပညာဗဟုသုတမ်ားတိုးပြားလာေစေရး၊ တရားမွ်တမွဳ လက္လွမ္း
မွီလာနုိင္ေစေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားဘ၀လံုျခံဳမွဳ ပိုမိုရွိလာေစေရးတို႔ကို ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းသြားမည္။

၆) ေဒသအတြင္း အက်င့္ပ်က္ျခစားမွဳမ်ားပေပ်ာက္ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးပေပ်ာက္ေရး တို႔အတြက္ အစိုးရမွ ထိထိ ေရာက္ေရာက္လုပ္ေဆာင္သြားနို္င္ေအာင္တိုက္တြန္းမႈမ်ားကိုလည္း
ဆက္လက္ႀကိဳး ပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

၇) ေဒသအတြင္း ဥပေဒအရ တရားရင္ဆိုင္ရာတြင္ မလိုအပ္ဘဲ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားကို ပိုမိုျမန္ဆန္လာေစ ေရးတို႔အတြက္ နိုင္ငံေတာ္၏ တရားစီရင္ေရးအာဏာကို ခြဲေဝအပ္ႏွင္းထားေသာ တရားလႊတ္ေတာ္
အဆင့္ဆင့္ သို႔  တိုက္တြန္းလႈ႔ံေဆာ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္။

အစိုးရအားအႀကံျပဳတို္က္တြန္းျခင္
•        ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုု တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ က်ား – မတန္းတူညီမွ်ေရးကိုု အေျခခံမူတစ္ခုအေနျဖင့္ ထည့္သြင္း အေကာင္အထည္
ေဖာ္ရန္။
•        အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ေနရာတြင္ပါ၀င္လာေစရန္။
•       အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအေပၚ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္အၾကမ္းဖက္သူမ်ားကိုု ျပစ္ဒါဏ္မွ ကင္းလြတ္
ျခင္း(လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္) မရွိေစရန္။
•        က်ား – မ တန္းတူညီမွ်ေရး မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ရန္၊ ကမၻာ့ကုုလသမဂၢ လံုုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္ ၁၃၂၅၊ ၁၈၂၀၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ခဲြျခားဆက္ဆံမွဳပေပ်ာက္ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္္ႏွင့္ ႏိုုင္ငံတကာလူ ့အခြင့္ေရး စံႏႈန္းမ်ားကိုု လိုုက္နာ ရန္။
•        က်ား – မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈကုိ အာမခံေသာ လုံၿခဳံေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး(SSR) အဆင့္ဆင့္ တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ဘ၀ ေအးခ်မ္းလုံၿခဳံေရးကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္။
•        ေဒသအတြင္း ေျမယာသိမ္းဆည္းမွဳျပႆနာမ်ားတြင္ နစ္နာသူမ်ား၏ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစား၍
တရားမ်ွတစြာေျဖရွင္းေပးရန္အတြက္ မိမိတို႔ထားဝယ္အမ်ဳိးသမီးသမဂၢမွ အေလးအနက္ အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း
မယ္းစိုးစိုးႏြယ္- အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး – ၀၉ ၅၄၀ ၂၂၁ ၈၀
မယ္းမာလာ-တဲြဘက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး – ၀၉ ၇၇၁ ၄၅၃ ၅၇၇

သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။