ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အဦး ျပန္လည္တည္ေဆာက္မႈအေပၚ ျမန္မာနိုင္ငံေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကြန္ဂရက္၏သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

မိမိတို႔ ျမန္မာနိုင္ငံေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကြန္ဂရက္သည္ နယ္စပ္အေျခစိုက္ျဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားေက်ာင္းသားလူငယ္ အဖဲြ႔ အစည္း(၁၁)ဖဲြ႔ျဖင့္ စုေပါင္းဖြဲ႔စည္းကာ နို္င္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးစသည့္အခန္းက႑မ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္ ေထာက္ျပမႈေတြကို အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားမဟာမိတ္မ်ားနွင့္ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ တပ္ေပါင္းစုျဖစ္ပါသည္။ေခတ္အဆက္ဆက္ ဗမာျပည္၏ နယ္ခဲ်႔ဆန္႔က်င္ေရး၊ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈသမိုင္းနွင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႔က်င္ေရး သမိုင္းတို႔ကို စတင္သေႏၶတည္ရာ သမိုင္းမွတ္တိုင္တစ္ခုျဖစ္ျပီး အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ျပန္ လည္တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ ၾကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနမႈ အေပၚမိမိတို႔အေနျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္စြာျဖင့္ၾကိဳဆိုေထာက္ခံခဲ့ျပီး ဤ သေဘာထားကို ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။

၁။ သမိုင္း၀င္(တ.က.သ)အေဆာက္အအံုျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးေကာ္မတီအား ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထိုက္သူမ်ားရဲ႔ အျမင္ သေဘာထားမ်ားျဖင့္ အစိုးရမွ လြတ္လပ္စြာ ဖဲြ႔စည္းတည္ေဆာက္ရြက္ခြင့္ျပဳရန္။

၂။ ၇ရက္ ၇လ ၆၂ခုနွစ္ တြင္က်ဆံုးသြားေသာ ေက်ာင္းသားရဲေဘာ္မ်ား၏ စာရင္းကို ထုတ္ျပန္ေပးျပီး ထိုအမည္စာရင္းအား ၿဖိဳဖ်က္ခံရေသာ သမဂၢအေဆာက္အဦးေနရာတြင္ ကမၺည္းမွတ္တိုင္စိုက္ထူေပးရန္။

၃။ ေခတ္အဆက္ဆက္အစိုးရမွ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည့္ ေပၚလစီ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားကို ေျဖေဖ်ာက္ၿပီး ေက်ာင္းသားအျချပဳေပၚလစီအား အစိုးရမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
၄။ ယင္းေပၚလစီအေပၚအေျခခံျပီး ေက်ာင္းသားသမဂၢတရား၀င္ရပ္တည္ခြင့္၊ လႈပ္ရွားခြင့္ကို အစိုးရမွ တစိုက္မတ္မတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

စည္းရံုးေရးနွင့္ျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီ
ျမန္မာနိုင္ငံေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကြန္ဂရက္(SYCB)

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Related Posts:

Send this to a friend