Press Release 195 Views

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေျပာင္းအလဲလုပ္ေဆာင္မူေပၚတြင္ ဒုကၡသည္ လူငယ္မ်ားအခြင့္အေရးရွိျပီးပါဝင္ရန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္

February 22nd, 2017  •  Author:   Burma Link , Karen Student Network Group and Karen Youth Organisation  •  1 minute read

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဘားမားလင့္ခ္ (Burma Link)၊ ကရင္ေက်ာင္းသားကြန္ယက္အဖြဲ႕ (Karen Student Network Group) ႏွင့္ ကရင္လူငယ္အစည္းအရံုး (Karen Youth Organization) တို႕မွ ပူေပါင္း၍  – “အသိအမွတ္အျပဳမခံရေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားမနက္ျဖန္၏ေမ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္တကြ ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကေသာလူငယ္မ်ား၏ရင္ဖြင့္သံမ်ားကိုျမွင့္တင္ေပးျခင္း။”အမည္ျဖင့္မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္အသစ္တစ္ခုကိုတင္ဆက္ျပသသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံမွတိမ္းေရွာင္လာၾကရျပီးထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ထဲေရာက္လာ၍ ၾကံဳေတြ႕ၾကရေသာတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အလမ္းမ်ားအပၚအေလးထားရိုက္ကူးထားျခင္းျဖစ္ျပီးလက္ရွိလူငယ္မ်ားႏွင္ ့သက္ဆိုင္ေနေသာႏိုင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကေရးႏွင့္အာရံုထားလာေစရန္အထူးသျဖင့္ဒုကၡသည္ပညာေရးေအာင္လက္မွတ္မ်ားအသိအမွတ္ မျပဳျခင္းတို႕ကိုအေလးထားေဖာ္ျပထားသည့္ မွတ္တမ္းျဖစ္ပါသည္။

ဤ ၅၅ မိနစ္မွတ္တမ္းရွပ္ရုင္တြင္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္တစ္ေလ်ာက္ရွိေက်ာင္းမ်ားတြင္အဆင့္ျမွင့္ ပညာေရးကိုသင္ယူတတ္ေျမာက္ထားျပီးတက္ၾကြပါဝင္ႏိုင္ေသာႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ အျဖစ္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသားအေရးျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုျမွင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ အေျပာင္းအလဲကိုပံုေဖာ္လာႏိုင္ေစရန္။ စိတ္အားထက္သန္ၾကျပီးလုပ္ေဆာင္ ႏိုင္စြမ္းရွိၾကေသာလူငယ္တို႕၏ ဘဝပံုျပင္မ်ားကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။ သူတို႕၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွ ဤမွတ္တမ္းရုပ္ရွင္သည္ ဒုကၡသည္ပညာေရးကိုအသိမွတ္ျပဳလာေစျပီအကူအညီမ်ားရရွိလာေစရန္အတြက္ အေလးေပးေဖာ္ျပရိုက္ကူထားပါသည္။

ျမန္မာအစိုးႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္ဌာနမ်ားမွာဒုကၡသည္ပညာေရးကိုထိထိေရာက္အသိမွတ္ျပဳေပးျခင္းႏွင့္ ဒုကၡသည္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏လိုက္ေလ်ာမူရွိေသာေရွ႕ေလ်ာက္အနာဂတ္ပညာေရးလမ္းကိုလက္ခံျခင္းႏွင့္မည္သည္ ့ေဒသတြင္မဆိုရွိေသာလူ ့စြမ္းအားအရင္းအၿမစ္မ်ားကိုမဆိုမခ်န္ထားသင့္ေႀကာင္း Burma Link မွ လဲန္နာဇီဂါ တင္ၿပထားပါသည္။

လက္ရွိမွာတြင္ေထာင္ႏွင့္ရာႏွင့္ခ်ီေသာဒုကၡသည္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ထိုင္း-ၿမန္မာနယ္စပ္ေဒသတြင္ၿမန္မာအစိုုးရႏွင့္အၿခားႏိုုင္ငံၿခားတိုုင္းတပါးကႏိုုင္ငံရဲ႕ပညာေရးဌာနမ်ားတြင္ဒုကၡသည္ပညာေရးကိုအသိအမွတ္မၿပဳၾကေသၿခင္းေၾကာင့္၎တို႕၏အနာဂတ္သည္လည္းမတည္မၿငိမ္ၿဖစ္ေနၾကပါသည္။နယ္စပ္ေဒသရွိပညာေရးမ်ာအဆင့္ၿမင့္ပညာေရးတစ္ခုုၿဖစ္ေသာ္လည္း၊ဒုကၡသည္လူငယ္မ်ားအတြက္သူတိုု႔၏အနာဂတ္ပညာေရး၊အလုပ္အကိုုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္အနာဂတ္အတြက္အလြန္အေရးၾကီးၿပီးသက္ဆိုုင္ေသာအေနအထားတစ္ခုၿဖစ္ေနေသာေၾကာင့္၊ဒုကၡသည္လူငယ္မ်ားအေနၿဖင့္ေစတနာ့အေလ်ာက္ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိႏွင့္မၿပန္ခင္ႏွင့္မကူညီေသးႏိုုင္ခင္ၾကီးမားလွေသာဖိအားေပးမွုၾကီးတစ္ခုၿဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ၎တို ့၏ပညာေရးတြင္အသိအမွတ္ၿပဳေပးဖိုု႔ လိုပါသည္။

“ၿမန္မာၿပည္အတြင္းလက္ရွိအေၿပာင္းအလဲေတြေၾကာင့္နယ္စပ္ေဒသတေလ်ာက္မွာေထာက္ပံ့ေပးေနတဲ့ရံပံုေငြေတြလည္းၿပတ္ေတာက္သြားေနသည့္အၿပင္၊ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားရွိေသာဒုကၡသည္မ်ားေနရပ္ၿပန္ႏိုင္ေရးစီစဥ္မွုသည္လည္းပဲေပၚထြက္လာေနသည့္အၿပင္၊အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရးစာခ်ဳပ္ဟာလည္းပ်က္လုစၿဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ယခင္ကႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၿဖစ္ေပၚေနခဲ့သည့္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာေၿဖရွင္းခ်က္မ်ားလည္းမရွိႏိုုင္ေသးၿဖစ္ေနပါတယ္။ေနာက္ၿပီးဒုကၡသည္ပညာေရးကိုအသိအမွတ္မၿပဳၿခင္းသည္လည္းသူတိုု႔၏ေနရပ္သို႔ေစတနာ့အေလ်ာက္ၿပန္ႏိုုင္ေရးအတြက္လည္းလိုအပ္သေလာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုုင္ဖိုု႔အတြက္အဓိပၺါယ္မရွိၿဖစ္ေနေသးပါတယ္၊”ဟုကရင္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားကြန္ယက္အဖြဲ႔၏ ဥကၠဌေစာထူးထူးစတင္းကေၿပာဆိုုထားပါတယ္။

မွတ္တမ္းရုပ္သံကပါဝင္ထားေသာလူငယ္မ်ားတိုက္တြန္းမွုအရ၊ပညာတတ္ေသာဒုကၡသည္လူငယ္မ်ားသည္ၿမန္မာႏိုုင္ငံရဲ႕အေၿပာင္းအလဲကူးေၿပာင္းကာလတြင္တက္ၾကြေသာႏိုုင္ငံသားမ်ားအၿဖစ္ပါဝင္လာဖို႔အတြက္အခြင့္အေရးတစ္ခုရရွိထားရမွာၿဖစ္သည္။ဤကဲ့သို႔လုပ္ႏိုုင္သည့္အခ်ိန္အထိ၊ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္အၿခားေသာေရႊ႕ေၿပာင္းသူမ်ားကေစတနာ့အေလ်ာက္မိမိေနရပ္သို႔ၿပန္ႏိုုင္ၾကသည္အထိ၊ႏိုုင္ငံတကာအသိုုင္းအဝိုုင္းမ်ားမွဆက္လက္ၿပီးဤဒုကၡသည္စခန္းမ်ားႏွင့္နယ္စပ္ရွိပညာေရးမ်ားတြင္ေထာက္ပံ့ဖိုု႔အတြက္ အလြန္ပင္အေရးၾကီးပါသည္။

အေသးစိတ္သိလိုုပါကေအာက္ပါလိပ္စာအတိုုင္းဆက္သြယ္ေမးၿမန္းႏိုုင္ပါသည္။

ေစာထူးထူးစတင္း၊ ကရင္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားကြန္ယက္အဖြဲ႔၏ ဥကၠဌ၊ ဖုုန္း +၉၅ (၀)၉၂ ၆၀၈၉  ၅၆၅၂၊ ksnghq@gmail.com (ၿမန္မာ/ ကရင္)

ေစာဘလက္စ္ေအဇက္၊ ကရင္လူငယ္မ်ားအစည္းအရံုး၏ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဖုန္း +၉၅ (၀)၉၇ ၈၆၈၄ ၂၃၈၉ ၊ kyohqktl@gmail.com (ၿမန္မာ/ ကရင္)

လီနာဇီဂါ၊ ဘားမားလင့္ခ္၏ ႏိုုင္ငံတကာဆိုုင္ရာဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ေပးသူ၊ ဖုန္း +၉၅ (၀)၉၂ ၆၀၈၉ ၅၆၅၂၊ leena@burmalink.org (အဂၤလိပ္)

ဤမွတ္တမ္းတင္ရုပ္သံကို Asia Pacific Refugee Rights Network ႏွင့္ Right to Play တို႔မွ ပါဝင္ကူညီေပးထားသည္။

 


ဘားမားလင့္ခ္(Burma Link) သည္ ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ႏွင့္ စစ္ပြဲပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ေရႊ႕ေၿပာင္းေနၾကရေသာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ လိုက္လံေဆာင္ရြက္ေပးေသာသတင္းအခ်က္အလက္ကိုမွ်ေဝေပးေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုၿဖစ္သည္။

ကရင္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကြန္ရက္အဖြဲ႕ (Karen Student Network Group) သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းကရင္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ အမ်ားအားၿဖင့္ေနထိုုင္ၾကေသာအဖြဲ႕ဝင္ေပါင္း ၁၂၀၀၀ (တစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္) တို႔ၿဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ လြတ္လပ္ေသာေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕တစ္ခုၿဖစ္သည္။

ကရင္လူငယ္မ်ားအစည္းအရံုး (The Karen Youth Organization) သည္ ကရင့္အသိုင္းအဝိုင္းကိုယ္စားကရင္လူငယ္မ်ားအေပၚ သူတိုု႔၏ ၿဖစ္ႏိုင္ေခ်လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွုမ်ားကိုကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာအဖြဲ႔ၿဖစ္သည္။ KYO သည္ ေဒသခံဆိုင္ရာေၿဖရွင္းခ်က္မ်ားၿဖင့္ ေဒသခံမ်ားလိုအပ္ခ်က္ေတြအေပၚၿဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ ကရင္အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းတြင္လည္းသင္တန္းမ်ားကိုေပးအပ္ပါသည္။

ဤမွတ္တမ္းတင္ရုပ္သံကို Asia Pacific Refugee Rights Network ႏွင့္ Right to Play တို႔မွ ပါဝင္ကူညီေပးထားသည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။