ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

January 27th, 2017  •  Author: United Nationalities Federal Council  •  1 minute read

ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ၏ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ အေရးေပၚအစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၃)ရက္မွ (၂၅)ရက္ေန႔ထိ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဤအစည္းအေ၀းတြင္ လက္ရွိျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္စဥ္တုိ႔အပါအ၀င္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး၊ ေအာက္ပါအတုိင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္ အပ္ပါသည္။

၁။ မိမိတုိ႔ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ႏွစ္ေပါင္း(၇၀)နီးပါးျဖစ္ပြားေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္သည္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာအေပၚ အေျခခံသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ညိွႏႈိင္းအေျဖရွာရန္ UNFC အေနျဖင့္ အစဥ္ႀကဳိးပမ္းလွ်က္ ရွိေနပါသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ (NCA) ရရွိရန္အတြက္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ကာလတေလွ်ာက္လုံးတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ အစည္းအခ့်ဳိကုိ ျဖစ္စဥ္အတြင္းပါ၀င္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္မွတ္ေရးထိုးေရးတြင္ ပိတ္ပင္ထားျခင္းေၾကာင့္ ယေန႔ထိတိုင္ တႏိုင္ငံလုံးအသြင္ေဆာင္သည့္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမွာ ေအာင္ျမင္မႈအဆင့္သို႔ မတက္လွမ္း ႏိုင္ေသးဘဲ ရွိေနရပါသည္။

၂။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြင္း ကခ်င္ျပည္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA)၊ တအာင္း အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA)၊ ျမန္မာအမ်ဳိးသားဒီမုိကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (MNDAA) အဖြဲ႔အစည္းတုိ႔ကုိ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ရန္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာ၌ အတည္မျပဳႏိုင္ခဲ့သည့္အဆိုအား ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တပ္မေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ ဆက္လက္တင္သြင္းၿပီး မျဖစ္မေန အတည္ျပဳသြားခဲ့သည္။ ထုိအတည္ျပဳခ်က္အရ အဆုိပါအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔မ်ားအျဖစ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တရား၀င္ ေခၚေ၀ၚသုံးစြဲကာ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပၿပီး ပုိမုိထုိးစစ္ဆင္ေနျခင္းမွာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရးျဖစ္စဥ္ကုုိ ပ်က္ျပားသြားေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

၃။ ထုိ႔အျပင္ လူထုမွအစဥ္သျဖင့္ ကန္႔ကြက္ေနေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ မတရားအႏုိင္က်င့္ ထုိးစစ္ဆင္တုုိက္ခုုိက္ေနမႈကုိ တရားေသာစစ္ပြဲအသြင္ေရာက္ေအာင္ ျမန္မာျပည္အႏွ႔ံရွိ ၿမဳိ႕ႀကီးမ်ား၌ (နအဖ)စစ္အစုိးရလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ပုံစံႏွင့္ အလားသ႑ာန္တူလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ တရားေသာစစ္ေထာက္ခံပြဲမ်ားဟုအမည္တပ္ကာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္လာေနပါသည္။ တၿပဳိင္နက္တည္းတြင္ စစ္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ေရး လူထုလႈပ္ရွားမႈ လည္း ေပၚေပါက္လာေနပါသည္။ စစ္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ထုိးစစ္ဆင္မႈ မ်ားအား ေထာက္ခံလႈပ္ရွားသူတုိ႔အၾကား ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေနပါသည္။

၄။ ဤသုိ႔ လူထုအၾကားစိတ္၀မ္းကြဲျပားမႈ ပုိမုိတုိးပြားေစသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရးျဖစ္စဥ္ကုိ ပ်က္ျပားသြားေစရန္ အစီအစဥ္ရွိရွိေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ ေနမႈမ်ားအားလုံးကုိ ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ်သည္။

၅။ တုိင္းျပည္ႏွင့္လူထုအက်ဳိးကုိေရွ႕ရႈ၍ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရးလမ္းေၾကာင္း ပြင့္ေနသမွ်ကာလပတ္လုံး မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းအေျဖရွာေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ NLD အစုိးရ၏ “အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ၀ါဒ(၇)ရပ္” ကုိ လက္ေတြ႔က်က် အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္မႈတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ခ်ဥ္းကပ္၍ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ
ညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC)

ဆက္သြယ္ရန္
ႏုိင္ဟံသာ – ဒုတိယဥကၠ႒ ဖုန္း – +66(0)80-503-0849
ခူဦးရယ္ – အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဖုန္း – +66(0)84-805-1344

 

သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Send this to a friend