ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပုိင္း မဟာမိတ္အဖဲြ႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပဲြအေပၚ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

Send this to a friend