Statement 90 Views

Call for a Truly Independent Investigation into the Situation in Rakhine State

January 18th, 2017  •  Author:   41 Myanmar Civil Society Organizations  •  3 minute read

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို နားလည္သိရွိေစရန္၊ အမွန္တကယ္သးီျခား လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမွဳ တစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ လိုုအပ္ေၾကာင္းတာင္းဆိုျခင္း။

There are several competing narratives attempting to explain the complicated situation of human rights and communal tensions in Rakhine State.

ရခိုုင္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ လြန္စြာရွဳပ္ေထြးေလးနက္ေသာ လူ ့အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္ရေသာ အေျခအေနတင္းမာမွဳမ်ားစြာတို ့ကို ရွင္းလင္း တင္ျပႏိုုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေသာ သေဘာထားအျမင္ ကြဲျပားျခားနားသည့္ အေျခအေနေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိၾကပါသည္။

People from all ethnic and religious backgrounds in Rakhine State have endured decades of persecution and discrimination, and the outbreak of violence in Rakhine State in recent years is the latest chapter in a long history of human rights abuses. Despite concerns voiced by governments and human rights organizations, and despite commissions appointed by President Thein Sein, the situation across Rakhine State continues to worsen, and tensions continue to rise.

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ေသာ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ဘာသာေပါင္းစံုတို႔သည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရးႏွင့္ လူမ်ိဳးေရးတို ့ကို အေျခခံေသာ ခြဲျခားႏွိမ့္ခ်မွဳမ်ိဳးစံုကို ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။ ထို ့အတူ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ားသည္ ရွည္လ်ားလွေသာ လူ႔သမိုင္းတစ္ေလ်ွာက္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မွဳမ်ား၏ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ကိစၥရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားႏွင့္ လူ့အခြင့္အေရးအဖြဲ ့အစည္းမ်ားစြာတို႔၏ အေလးထားမွဳမ်ားႏွင့္အတူ၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ခန့္အပ္ေသာ ရခုိင္စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ရွိခဲ့ေသာ္ျငားလည္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိအေျခအေနမ်ားသည္ ပုိ၍ဆိုးရြားလာျပီး၊ တင္းမာမွဳမ်ားစြာသည္လည္း ဆက္လက္၍ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိပါသည္။

Many abuses happening in Rakhine State have also occurred in other parts of the country. However, the situation in Rakhine State has dominated the international community’s attention on Myanmar, diverting attention away from other ongoing human rights problems in the country.

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ မ်ားစြာေသာလူ ့အခြင့္ေရးခ်ိဳးေဖာက္မွဳမ်ားကဲ့သို႔ အျခားေသာေဒသမ်ားတြင္း အလားတူကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိၾကပါသည္။ မည္သို ့ပင္ဆိုေစကာမူ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ လူမွဳပတ္၀န္းက်င္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စိတ္၀င္စားမွဳတြင္ အဓိကက်သျဖင့္ အျခားေသာေဒသမ်ားအတြင္း ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ လူ ့အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားမွာ အေလးေပးေျဖရွင္းမွဳမ်ားမွ အာရံုလႊဲျခင္းခံေနၾကရပါသည္။   Furthermore, we believe the situation in Rakhine State presents an obstacle for the development of Myanmar, and we are concerned that the situation will create obstacles for the new government.

ထို႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ  အေျခအေနမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မွဳအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ယံုၾကည္ျပီး ၄င္းအေျခအေနသည္ အစိုးရသစ္အတြက္ အခက္အခဲမ်ား ဖန္တီးမည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စိုးရိမ္ပါသည္။

For these reasons and others, we, the undersigned organizations, recommend an international and truly independent investigation into the situation in Rakhine State. Specifically, we recommend a commission of inquiry to fully assess the totality of the situation in Rakhine State and provide clear recommendations for the current government to effectively address and prevent further problems in Rakhine State.

ေဖာ္ၿပပါ အေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ားႏွင့္တကြ တျခားေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္၊ ေအာက္တြင္လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ အေျခအေနမွန္မ်ားက ိုေလ့လာနားလည္သိရွိေစရန္ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းပါ၀င္မွဳႏွင့္တကြ၊ အမွန္တကယ ္သးီျခားလြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမွဳတစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တစ္ခုဖြဲ ့စည္း၍ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျပီး၊ တိက်ခိုင္မာျပတ္သားေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိေသာ ျပႆနာမ်ားကို ထိေရာက္ေသာ အေျဖရွာေဖြမွဳ ့ႏွင့္ လူ ့အခြင့္အေရး ျပသနာမ်ားကိုု ကာကြယ္မွဳမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ကြ်န္ေတာ္တို ့မွ ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။

We believe that a truly independent investigation would help Myanmar overcome the complicated problems in Rakhine State, and help re-balance the world’s focus on the overall human rights challenges faced by all the people of Myanmar.

အမွန္တကယ္ သီးျခားလြပ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမွဳတစ္ခု ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ျပႆနာမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳကာ၊ ျမန္မာျပည္သူတို႔ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမွဳမ်ားအေပၚ တစ္ကမာလံုးဆိုင္ရာအျမင္ကို ျပန္လည္ညွိယူႏိုင္မည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ ယံုၾကည္ပါသည္။

We believe this will help the overall situation of human rights in Myanmar.

ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေယဘုယ်အေျခအေနကို တိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ယံုၾကည္ပါသည္။

Signatories:

လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား

1.     Action Committee for Democracy Development (ACDD)

2.     Action Group on Monitoring Communal Tension

3.     Association of Human Rights Defenders and Promoters – HRDP

4.     Bridging Rural Integrated Development and Grassroots Empowerment (BRIDGE)

5.     Burmese Women’s Union 6.     C.T.U.M-Mandalay

7.     Capacity Development Trainers Network (Mandalay)
8.     Center for Youth and Social Harmony (CYSH)

9.     Child Rights Working Group (Mandalay)

10.   Chin Human Rights Organization (CHRO)

11.   Coexist Myanmar

12.   Election Observers Network – Mandalay (E.O.M-M)

13.   Farmer Rights and Development Organization

14.   Farmer Union (Magway Region)

15.   Forum for Democracy in Burma (FDB)

16.   Future Bright Library

17.   Green Future Environmental Activities Group

18.   Green Network Sustainable Environment Group

19.   Hands of Unity Group

20.   Human Rights Working Group (Myanmar)

21.   Humanity Institute

22.   Kachin Women’s Association Thailand

23.   ME Community Development Center

24.   Magway EITI Watch Group

25.   Mandalay Social Network

26.   Metta-Campaign (Mandalay)

27.   Metta-Campaign – Youth (Mandalay)

28.   Network for Democracy and Development (NDD)

29.   Nyein Chan Yar

30.   Organic Agro and Farmer Affair Development Group

31.   People for People

32.   Progressive Voice (PV)

33.   Rainbow Organization (Singu-Township)

34.   Smile Education and Development Foundation

35.   Women’s League of Burma (WLB)

36.   Women Peace Network-Arakan (WPNA)

37.   Yangon School of Political Science (YSPS)

38.   Youth Current Group

39.   Youth Pacemaker Organization

40.   Yway Lat Yar Institute

41.   88 Open-Society Committee (Mandalay)

 

Download this Statement in both English and Burmese HERE.