အစုိးရတပ္မေတာ္မွေဒသခံတအာင္းလူငယ္တစ္ဦးအားဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားျခင္းအေပၚ သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

twotwo1

Send this to a friend