က်န္းမာေရးဆိုင္ရာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

Seminar to Strengthen the Decentralized Health System in Burma/Myanmar ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၉) ရက္မွ (၂၀) ရက္ေန႔ အထိ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ Health Convergence Core Group (HCCG) အဖြဲ႔မွ ေအာင္ျမင္စြာ ဦးစီးက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားက်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၊ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနေသာ လူထုအေျချပဳလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း (၉၀) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ ပါသည္။

ဤႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားကို တင္ျပျခင္း၊ ဗဟို ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေသာ က်န္းမာေရးစနစ္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို တင္ျပျခင္း၊ ပိုမိုအားေကာင္းသည့္ က်န္းမာ ေရးစနစ္ ေပၚေပါက္လာေရးကိစၥရပ္မ်ားကို တင္ျပျခင္း၊ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအမ်ိဳးသားက်န္း မာေရးမူ၀ါဒစာတမ္း တင္သြင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေကာ္သူးေလက်န္းမာေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးဌာနဦးေဆာင္ေသာ ကရင္တိုင္းရင္းသားက်န္းမာေရးအဖြဲ႔မ်ား ၏ပူးေပါင္းပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားအား တင္ျပျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးစီမံကိန္းကို ရွင္းလင္း တင္ျပျခင္း၊ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးစီမံကိန္းတြင္ တိုင္းရင္းသားက်န္းမာေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မ်ားအား တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္း၊ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီႏိုင္ေသာ က်န္းမာေရးလႊမ္းျခံဳမႈ (Universal Health Coverage) ကို တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္း၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာဘ႑ာေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြး တင္ျပျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ က်န္းမာေရးကိစၥကို ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ လူထုအေျချပဳလူမႈအဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

တက္ေရာက္လာၾကေသာ ကိုယ္္စားလွယ္မ်ားမွ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးမူ၀ါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ဆက္လက္ၫႇိႏႈိင္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာထားမ်ား ရရွိခဲ့ၾကပါသည္။

 

ဆက္သြယ္ရန္ –

(၁) ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ (+၆၆ (၀) ၈၉ ၉၆၁ ၅၀၅၄)

(၂) ႏိုင္ေဇာ္မင္းဦး (+၆၆ (၀) ၈၈ ၈၇၆ ၉၁၀၀), (+၉၅ (၀) ၉၇၈ ၅၄၅ ၀၉၂၂)

 

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ အဂၤလိပ္ဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Related Posts:

Send this to a friend