ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

unfcb

 

unfcb1 unfcb3

 

သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ အဂၤလိပ္ဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Send this to a friend