ေျမာက္ပိုင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မဟာမိတ္အဖဲြ႔မ်ားအား အၾကမ္းဖက္အဖဲြ႔အစည္း ဟု ေခၚေဝၚသံုးနႈန္းျခင္း နွင့္ ဆက္လက္ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ေနမႈအေပၚ ျမန္မာနိုင္ငံေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကြန္ဂရက္၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

တနိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ေၾကျငာျပီးေနာက္ နိုင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ အစိုးရကို ေျမာက္ပိုင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မဟာမိတ္ အဖဲြ႔၄ ဖဲြ႔မွ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရမွ အၾကမ္းဖက္အဖဲြ႔အစည္းအျဖစ္ ေခၚေဝၚသတ္မွတ္ရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းျပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွလည္း အျမစ္ျပတ္တိုက္ခိုက္ေျခမႈန္းေရးလမ္းစဥ္ကို ဆက္လက္ က်င့္သံုးေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အဆိုပါ လုပ္ရပ္မ်ားအား မိမိတို႔ကြန္ဂရက္မွ အျပင္းအထန္ရႈတ္ခ်ေၾကာင္း ေအာက္ပါ သေဘာထားနွင့္အတူ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာလိုက္သည္။

(၁) ဒီဇင္ဘာလ(၇)ရက္ေန႔ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေျမာက္ပိုင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ မဟာမိတ္အဖဲြ႔မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုရႈတ္ခ်ျပီး အၾကမ္းဖက္အဖဲြ႔အစည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ လားရိႈးျမိဳ႔နယ္၊ ၾကံ႔ခိုင္ဖံြ႔ျဖိဳး ေရးပါတီမွ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္သူ၏ အဆိုတင္သြင္းခ်က္အား မဲခဲြဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳလိုက္ျခင္းအား မိမိတို႔ ကြန္ဂရက္အေနျဖင့္ လံုးဝကန္႔ကြက္ပါသည္။

(၂) တိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔၏ ရပိုင္ခြင့္ျဖစ္ေသာ စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကိုအေျခခံသည့္ အမိ်ဳးသား တန္းတူေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရရိွေရးမ်ားအတြက္ တိုက္ပဲြဝင္ေနေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအေပၚ ခဲြျခား ဆက္ဆံသည့္ စကားလံုးသံုးနႈန္းလိုက္သည့္အတြက္ စစ္မွန္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမရရိွနိုင္သကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းၾကား ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး ကို ပ်က္ျပားေစနိုင္ပါသည္။

(၃) ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေကာင္အထည္ေဖၚ လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ အစည္းမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္အဖဲြ႔အစည္းဟု ေခၚေဝၚသံုးနႈန္းရန္ သတ္မွတ္အတည္ျပဳျခင္းမ်ား လံုးဝမျဖစ္သင့္ပါ။

(၄) ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား အျပန္အလွန္ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ေနၾကျခင္းအေပၚ အပစ္ရပ္ေစာင့္ ၾကည့္ေရးအဖဲြ႔နွင့္ လက္ရိွ အစိုးရမွ တာဝန္ယူေျဖရွင္းမေပးနိုင္ၾကသည့္အတြက္ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာေစျပီး ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္ေနရဆဲျဖစ္သည္။

(၅) လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ စစ္မွန္ေသာျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ေနစဥ္ကာလအတြင္း နိုင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးညိွနိႈင္းျခင္းျဖင့္ အေျဖရွာသင့္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကြန္ဂရက္(အက္စ္၀ိုင္စီဘီ)

ဆက္သြယ္ရန္- ေစာဂ်က္ပစီ၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (+95)9771371109 (+66)639364221 )

သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Send this to a friend