အစိုးရစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ကို ARNO မွ ကန္႔ကြက္ျခင္း

ARNO သည္ ျမန္မာအစိုးရ၏ အေယာင္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ႐ိုးသားမႈကင္းမ့ျဲခင္း တို႔ကို ျပင္းထန္စာြ ဆန္႔က်င္ ၿပီး၊ ယင္းအထဲပါ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားအနက္ ၂၀၁၆ ခု၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔က ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္  ဖြဲ႔ဝင္ (၁၃) ဦးပါ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္  ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ကန္႔ကြက္ပါသည္။

၁။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ၂၀၁၆ ခု၊ ေအာက္တိုဘာလ (၉) ရက္ေန႔မွစ၍ စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲ မ်ားက အျပစ္မဲ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္ အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ ငံေတာ္က ကမကတျပဳ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းျပႆနာကို ႐ိုဟင္ဂ်ာလူနည္းစု အသိုင္းအဝိုင္း အား ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္  ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိသာထင္ရွားသည္။ ယခုလုပ္ရပ္၌ ျမန္မာစစ္တပ္ ထိပ္တန္းအရာရွိမ်ားသာမကဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ အတို္င္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လည္း ကိုယ္က်င့္တရားအရ၊ တရားဝင္အားျဖင့္ႏွင့္ ေကာက္က်စ္စဥ္းလမဲႈအတြက္ တာဝန္ရွိသည္။

၂။ ထိုစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ကို လူေၾကာက္မ်ားခဲ့သည့္ စစ္တပ္လံုၿခံဳေရးရာ အႀကီးအကေဲဟာင္း၊  ဒုတိယ ဥကၠ႒ (၁) ဦးျမင့္ေဆြအား ဦးေဆာင္ေစၿပီး အဆိုပါေကာ္မရွင္၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာ သို႔မဟုတ္ မူဆလင္ တစ္ဦးတစ္ေလမွ် မပါရွိသည့္အျပင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုသာ အျပည့္အ ဝ ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ၎ေကာ္မရွင္အား လတြ္လပ္ၿပီး ဘက္လိုက္မႈ ကင္းမ့သဲည့္ စံုစမ္းစစ္ ေဆးေရးေကာ္မရွင္အျဖစ္ မယူဆႏိုင္ေပ။

၃။ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒၊ ကုလသမဂၢ အတငြ္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း မစၥတာ ကို ဖီအာနန္သည္ ဒီဇင္ဘာလ (၂) ရက္ေန႔မွစ၍ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္သို႔ ေလ့လာေရးခရီး စတင္ခဲ့ေသာ္ လည္း ျမန္မာလံုၿခံဳေရး တပ္ဖဲြ႔ဝင္မ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္အထိ အၾကမ္းဖက္ လူသတ္ျခင္း၊ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း ႏွင့္ မီးရွိဳ႕တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားကို က်ဴးလနြ္ေပ်ာ္ေမြ႕လ်က္ရွိေနသည္။

၄။ ထို႔အျပင္ အျပစ္မဲ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အရပ္သားဦးေရ ၅၀၀ ေက်ာ္တို႔ကို သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရာႏွင့္ ခ်ီ၍ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း၊ လူေနအိမ္ေျခေပါင္း ၃၅၀၀ နီးပါးကို မီးရွိဳးပစ္ျခင္း၊ မသိရေသးသည့္ လူအေရအ တြက္ကို ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းႏွင့္ အတင္းအဓမၼ ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္းအျပင္ အနည္းဆံုး လူ ၄၀၀၀၀ ကို ျပည္တငြ္းေ႐ႊ႕ေျပာင္းေစသည္။ တဆက္တည္းမွာပင္ ဆန္၊ စပါးႏွင့္ အျခားစားကုန္မ်ားကို စနစ္တ က် ဖ်က္ဆီးပစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ေနာက္ထပ္ လူ ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ ေျပးေစခဲ့ရသည္။ အမွန္မွာ ယခုအဆင့္ ေျပာမကုန္ႏိုင္ဘယြ ္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ရက္စက္ယုတ္မာမႈမ်ား သည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔အား ၎တို႔၏ ဘိုးဘြားပိုင္ အမိရခိုင္ျပည္နယ္ကုိ စြန္႔ခြာ၍ ထြက္ေျပးေစလိုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔  လွည့္လည္ၿပီး အသက္ဆံုးရွံဳးသာြးေစလိုသည့္ အစြန္း ေရာက္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၅။ ဥပေဒဆိုင္ရာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား အားလံုးအရ ျမန္မာအစိုးရသည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးစုအေပၚ သုတ္သင္ ဖယ္ရွားျခင္းအပါဝင္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ လူသားအမ်ိဳးအႏြယ္အေပၚ ဆန္႔က်င္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္လ်က္ရွိသည္။ ဤျပစ္မူမ်ားသည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရားစီ ရင္ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ထိုုျပႆနာကို ျမန္မာျပည္တငြ္းေရးအျဖစ္ ေတာင္း ဆိုျခင္း မျပဳႏိုင္ပါ။

၆။ ႐ိုဟင္ဂ်ာအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခု အသစ္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္သည္ ယ ခင္က ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္မ်ားနည္းတူ ျပပြဲႏွင့္ ေယဘူယ် သ႐ုပ္ေဖာ္ေဆာင္မႈ သာလွ်င္ျဖစ္သည္။ ကၽႏြ္ုပ္တို႔သည္ ယင္းေကာ္မရွင္အေပၚ အယံုအၾကည္ကင္းမ့ၿဲပီး လံုးဝ (လံုးဝ) ကန္႔ ကကြ္ပါသည္။

၇။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽႏြ္ုပ္တို႔သည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔အေပၚ က်ဴးလြန္လ်က္ရွိသည့္ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ လူ သားအမ်ိဳးအႏြယ္အေပၚ ဆန္႔က်င္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလနြ္ရာ၌ ပါဝင္ ပတ္သက္သူအားလံုးကို တရားခြင္သို႔ ယူေဆာင္လာရန္အတကြ္ ကုလသမဂၢမွ ႀကီးမွဴးသည့္ စံုစမ္းစစ္ ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကို အျမန္ဆံုး ဖြဲ႔စည္းရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။

အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက ဆက္သယြ္ရန္ –

U.K.  Ronnie     +44-7783118354

Japan:   Zaw Min Htut    +81-8030835327

Australia:  Dr. Hla Myint    +61-423381904

USA:  Dr. Mohammed Habib Ullah +1-4438158609

Canada:  Nur Hasim    +1 (519) 572-5359

Bangladesh: Ko Ko Linn:     +880-1726068413

Email: [email protected]
www.rohingya.org

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Related Posts:

Send this to a friend