အစိုးရအေနျဖင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ရန္ အလုပ္သမားဥပေဒႏွင့္ မူ၀ါဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ လိုအပ္ဟုဆို

December 1st, 2016  •  Author:   စိုင္းဟန္ /The Ladies News  •  1 minute read
NLD ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရသည့္အေနျဖင့္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္ အလုပ္သမား ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ အပ္ေၾကာင္း အလုပ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ဆိုသည္။
အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔က ေရွ႕ေျပးအ သံအဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က ္အစီရင္ခံစာတြင္ အလုပ္သမား ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ကာ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ား အထူးသျဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွိ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ အားေပး ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္မည့္ မူဝါဒမ်ား ျပ႒ာန္းရန္ လုိအပ္သည္ေၾကာင္း ဆိုထားသည္။
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရိွ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တစ္ပတ္လွ်င္ ေျခာက္ရက္ အလုပ္ခ်ိန္ရွည္ၾကာစြာ လုပ္ရျခင္း၊ စက္႐ံုပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ မန္ေနဂ်ာတို႔ထံမွ ေတာက္ေလွ်ာက္ ဖိအားေပး အႏိုင္က်င့္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရေၾကာင္း ဆိုထားသည္။ နားရက္ယူသည့္အတြက္ အခ်ဳိးအစားမမွ်သည့္ လစာျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရျပီး က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး အေဆာက္အအံု တန္ဆာပလာမ်ား မလံုေလာက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေနေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ားမွာ အခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း အစီရင္ခံစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
အလုပ္သမား အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားအဖြဲ႔မွ ကုိသူရိန္ေအာင္က “အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ မူ၀ါဒက်င့္သံုးတာက အလုပ္သမား လႈပ္ရွားမႈေတြရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ခုျဖစ္ေပမယ့္ အလုပ္သမား အမ်ားအျပားအတြက္ေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနေတြ ဆုတ္ယုတ္ကုန္တယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔က ပိုျမင့္လာတဲ့ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ျပည့္ေအာင္ အခိုင္းခံရၿပီး ဖိအားဒဏ္ခံရတာေတြ ပိုမ်ားလာတယ္။ အလုပ္ရွင္ေတြကဖိအားေပးတာ ျပင္းသထက္ ျပင္းလာတယ္”ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
အစီရင္ခံစာတြင္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား လြတ္လပ္စြာ ပါဝင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ သမဂၢတည္ေထာင္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္သည့္ အလုပ္သမားဥပေဒ၏ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကို ေထာက္ျပထားသည္။
အလုပ္သမား အခ်င္းခ်င္း ရုိင္းပင္းကူညီေရးအဖဲြ႔မွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ ကုိျပည္ပုိင္ကုိကုိ (ခ) ကုိသစ္က “စက္႐ံုပိုင္ရွင္ေတြ အတြက္ ခံုသမာဓိေကာင္စီရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို မလုိက္နာဘဲ ဥေပကၡာျပဳဖုိ႔ သိပ္လြယ္တယ္။ ဒီေတာ့ တကယ္လို႔ စက္႐ံုပုိင္ရွင္ တစ္ေယာက္က အလုပ္သမားေတြကို သမဂၢထဲပါလို႔ အလုပ္ထုတ္ရင္၊ ခံုသမာဓိေကာင္စီ ကလည္း အဲဒီအလုပ္သမားေတြကို ျပန္ခန္႔ဖို႔ စက္ရံုပုိင္ရွင္ကို အမိန္႔ခ်ရင္ စက္ရံုပုိင္ရွင္က ဒဏ္ေငြ နည္းနည္းေလာက္ ေဆာင္ၿပီး ခံုသမာဓိေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဂ႐ုမစိုက္ဘဲေနလိုက္ဖို႔က ပိုလြယ္ေနတယ္” ဟု ေျပာသည္။
ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းမွ အလုပ္သမား ၉၀% ေက်ာ္မွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ျဖစ္ေနသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီး အခြင့္အေရးမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးေရး အာမခံေပးရန္လည္း အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။
ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ၏ ကြန္ရက္ႏွင့္ မဟာမိတ္ တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ တာ၀န္ခံျဖစ္သူ မသြယ္ဇင္တုိးက “မီးဖြားခြင့္ကို ဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းေပးထား ေပမယ့္လည္း အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ မီးဖြားခြင့္ မယူႏိုင္ၾကဘူး။ ဒါတင္မက အမ်ိဳးသမီး အလုပ္သမား အမ်ားစုအတြက္ အိုဗာတိုင္ အခိုင္းခံရတဲ့အခါ လံုၿခံဳမႈမရွိတဲ့ ေနရာေတြကုိ ျဖတ္ၿပီး ေနာက္က်မွ အိမ္ျပန္ရတာ ခဏခဏျဖစ္ေနေတာ့ သူတို႔အတြက္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္ခံရဖို႔၊ အၾကမ္းဖက္ခံရဖို႔ လြယ္ေနတယ္” ဟု ေျပာသည္။
သုေတသန အစီရင္ခံစာက အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း အလားအလာမ်ားကို ဆန္းစစ္သံုးသပ္သည့္အခါ အလြန္တရာ အေရးႀကီးလွေသာ ဖြဲ႔စည္းမႈပုိင္းဆုိင္ရာ ဖိအားမ်ားရွိျပီး ကမၻာ႔စီးပြားေရး ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ေပါင္းစည္း ဝင္ေရာက္မႈအရ စက္႐ံုမ်ားသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ ႐ုန္းကန္ေနရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိသည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာအစိုးရ၊ စက္႐ံုအလုပ္သမားမ်ား၊ ၀ယ္လက္္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး လုပ္ေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ခံုသမာဓိအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ILO အပါအဝင္ စက္မႈလုပ္ငန္းတြင္ အဓိက သက္ဆုိင္သူမ်ားသို႔ အၾကံျပဳ တိုက္တြန္းခ်က္မ်ား ေပးအပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

View this original article HERE.