႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ အေျခအေနအေပၚ ကုလသမဂၢ ၾကားဝင္စကြ္ဖက္မွ ၿမဲၿမံေသာ ေျဖရွင္းခ်က္ျဖစ္မည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရခငုိျ္ပညန္ယတ္ြင္ အျပစ္ကင္းစင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနထိုင္သည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔အား စနစ္တက် ပစ္ မွတ္ထား၍ အလံုးစံုဖ်က္ဆီးျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း၊ လုယက္ျခင္းႏွင့္ မးီ႐ိွဳ႕တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ား လုပ္ ေဆာင္ေနသည္မွာ သီတင္း (၆) ပတ္ေက်ာ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ႏငွ့္ လံုၿခံဳေရးတပ္သားမ်ားသည္ ႐ို ဟင္ဂ်ာျပည္သူ ၅၀၀ ေက်ာ္တို႔ကို သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရာႏွင့္ခ်ီ၍ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း၊ လူေနအိမ္ေျခ ေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္ကို မီးရွိဳ႕ခဲ့ျခင္း၊ ဗလီဝတ္ျပဳေက်ာင္းႏွင့္ ဘာသာေရးစာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ အျခားလူမဆန္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို က်ဴးလြန္လ်က္ရွိသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔အေပၚ ဆယ္ႏွစ္စုေပါင္းမ်ားစြာ  အသဲႏွလံုးကင္းကင္းျဖင့္ ထပ္ဖန္တလဲလဲ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္ စက္ေနမႈေၾကာင့္ ဒုကၡသည္ျပႆနာႏွင့္ ေလွစီးေျပးဒုကၡသည္ အၾကပ္အတည္းမ်ား ျဖစ္ပာြးေစခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေသာအခ်က္မ်ားသည္ ေဒသတြင္းတည္ၿငိမ္မႈကို ထိပါးေစၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတို႔ ကိုပါ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ယင္းတို႔အား အကာအကြယ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ေနသည္မွာ သိသာထင္ရွားၿပီး ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ အတိဒုကၡကို ပိုမိုဆိုး႐ြားေစရာ၌  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဗယ္ ဆုရငွ္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ပင္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ႀကံရာပါသည့္အျပင္ တရားဝင္ အျပစ္ရွိပါသည္။

ေရာမ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ (Rome Statue) ၏ အပိုဒ္ (၆) ႏွင့္ (၇) ပါ ေဖာ္ျပထားသည္အတိုင္း ျမန္မာအစိုးရမွ ႐ို ဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးစုအေပၚ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ၊ လူသားအမ်ိဳးအႏြယ္အေပၚ ဆန္႔က်င္သည့္ျပစမ္ႈ (လူမ်ိဳးစုတစ္ခု အား သတ္ျဖတ္ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားျခင္း အပါအဝင္) ျပစ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္လ်က္ရွိေၾကာင္း တိက်ခိုင္မာသည့္ အစီ ရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ားက သက္ေသခံလ်က္ရွိပါသည္။

အထက္ပါလုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္ မိမိတို႔၏ အသက္ရွင္သန္ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ တစ္ဖက္ ဘဂ ၤ လားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ယာယီခိုလႈံရန္ ထြက္ေျပးထိန္းေရာွငေ္နၾကသည။္ ယင္းတို႔သည္ သူတပါးပိုင္နက္အတြင္း ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ျဖင့္ အရွက္တရားကင္းမဲ့စာြ ေနထိုင္ရသည္ထက္ ယင္းတို႔၏ ဘိုးဘြားပိုင္ အမိေျမ ရခငုိျ္ပည္ နယ္အတြင္း တာဝန္သိ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေကာင္းမ်ားအျဖစ္ အျခားလူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ပူးေပါင္းေန ထိုင္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ျမန္ဆန္စြာ ျပန္ႏွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ စိတ္ဆႏၵျပင္းျပလ်က္ ရေိွနၾကပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၊ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားက အကူအညီမဲ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔ အဖို႔ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အေရးေပၚလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ေပးရန္ႏငွ့္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚ ေနသည့္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈအား အဆံုးသတ္ရန္အတြက္ တစ္စံုတစ္ရာ ခိုင္မာသည့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳး မရိွ သည္အတြက္ စိတ္ပ်က္မိပါသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ဆက္ဆံျခင္း မခံရဘဲ မုန္းတီးမႈ၊ ျငင္းပယ္မႈ၊ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈ၊ အ ျမစ္ျပဳတ္ သုတ္သင္မႈႏွင့္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို ခံေနၾကရသည္။ ယင္းတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တည္ ဆဲဥပေဒအရ တရားဝင္ အခြင့္အေရး တစ္စံုတစ္ရာကို ရရခိွစံားခြင့္ မရိွသျဖင့္ တရားသက္သာခြင့္  တစ္စံုတစ္ရာ မရရွိၾကေပ။ သို႔ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝန္းအေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ အေနအထားတြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ရန္ လိုအပ္ပါ သည္။ အထူးသျဖင့္ ကုလသမဂၢမွ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈအေပၚ အေျခခံၿပီး ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးစုမ်ား ျပင္းထန္စြာ ခံစားေနရမႈ၊ ေသေၾကဖ်က္ဆီးမႈမ်ားကို တားဆီးရန္ သို႔မဟုတ္ ေျဖေလွ်ာ့ရန္ႏငွ့္ လံုၿခံဳေရး အျပည့္ အဝေပးရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ရန္ အထူးလိုအပ္သည္။  ၎သာလွ်င္ တစ္္ခုတည္းေသာ ခငုိ္ မာသည့္ ေျဖရွင္းရာ ျဖစ္သည္အျပင္ အျပစ္မရွိေသာ အသက္ေပါင္း တစ္သန္းေက်ာ္တို႔ကို အကာအကြယ္ေပး ရာႏွင့္ ကယ္တင္ရာ ေရာက္ေပလိ္မ့္မည္။ တဆက္တည္းမွာပင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအဖို႔ ကုလသမဂမၢွ ဝင္ေရာက္စြက္ ဖက္ျခင္းကလြ၍ဲ တရားမွ်တမႈ ရရရိွန္ အျခားနည္းလမ္းမရွိေပ။

သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ သက္ေသအေထာက္အထား ခိုင္လႈံသည့္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈအား ဆန္႔က်င္၍ လူတစ္သန္းေက်ာ္ရွိ ျမန္မာ့႐ိုဟင္ဂ်ာလူနည္းစုတို႔၏ အသက္အိုးအိမ္မ်ားကို ကယ္တင္ေရးႏွင့္ အ ကာအကြယ္ေပးေရးတို႔အတြက္ အျမန္ဆံုး ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ရန္ ႏငုိင္တံကာ အသိုင္းအဝန္းႏွင့္ ကုလသမဂၢ ႀကီးအား တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္။ ၎အျပင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေနမႈကို ဘက္လိုက္မႈ ကင္းရွင္းသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားအား လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားသည့္ အကူအညီမ်ား ေပးေဆာင္ရန္ကိုလည္း တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။

အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက –

U.K.  Ronnie:  +44-7783118354  Japan:   Zaw Min Htut  +81-8030835327 Australia:  Dr. Hla Myint  +61-423381904 USA:  Dr. Habib Ullah +1-4438158609 Canada:  Nur Hasim  +1 (519) 572-5359 Bangladesh: Ko Ko Linn:   +880-1726068413

Email: info@rohingya.org

www.rohingya.org

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏိုင္သည္။

Send this to a friend