Press Release 170 Views

အျပငး္အထန္စစ္ျဖစ္ေနသည့္ ရမွး္ျပည္နယ္ေျမာက္ပငိုး္တငြ္ရွိ အထက္ရဲရာြေရကာတာျပဳလပု္ျခငး္ကို ျပန္လည္႐ပု္ သမိး္ရန္ေတာင္သူလယ္သမား အေယာက္ ၁၅၀၀ ျဖင့္ေတာငး္ဆိုျခငး္။

November 28th, 2016  •  Author:   Shan State Farmers’ Network  •  1 minute read

ႏိုဝင္ဘာလ၂၇ရက္၂၀၁၆တြင္ ၁၉ မိနယ်၏ေတာင္သူလယ္သမားများ အငအ်ား ၁၅၀၀ သည္သီေပါၿမိဳ႕ရွိနမၼတူ ျမစ္ေခ်ာင္းကမ္းမွာစုေ၀းၾကသည္။သူတို႔သည္ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းရွိအထက္ရဲရြာေရကာတာတည္ေဆာက္ျခင္း ကိုခ်က္ခ်င္းရပ္တန႔္ရန္ေတာင္းဆိုၾကသည္။ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္တစ္ပတ္တြင္းျပင္းထန္ေသာ တိုက္ပြဲမ်ား တိုးျမင့္လာသည့္ေနရာလည္းျဖစ္သည္။

အထက္ရဲရြာေရကာတာ၏တည္ေနရာသည္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္၏ေတာင္ဘက္၌ တည္ရွိသည္၊နမၼတူျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ေရကာတာ ( ၄ ခုထဲတြင္တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ေရကာတာကို၂၀၀၈ခုႏွစ္ကတည္းက ေဆာက္လုပ္ရန္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေနေသာ္လည္း တိက်သည့္ေရေလွာင္တံမံကိုစတင္ေဆာက္လုပ္ျခင္းမရွိေသးပါ။ ျမစ္ေခ်ာင္းတစ္ေလ်ာက္တြင္ ႏွစ္စဥ္ေရႀကီးမႈႏွင့္ထပ္ခါႀကံဳေတြ႕ေနရေသာေၾကာင့္ တည္ေဆာက္မႈကိုေႏွာင့္ ေႏွးခဲ့ရသည္။

ဤေရကာတာကို အရင္းစိုက္ထုတသ္ူမွာတ႐ုတ္၊ ဆြီဇလန္၊ ဂ်ာမန္ႏွင့္ ဂ်ပန္ကုမၼဏီတို႔ွပူးေပါင္၍ တည္ေဆာက္ ၾကမည္။အလ်ား၆၀ကီလိုမီတာရွိသည့္ ေရေလွာင္တံမံကိုတည္ေဆာက္ပါက ေရႀကီးေရလ်ံမႈျဖစ္ပြားမည့္ သီေပါ ၿမိဳ႕အထိေရာက္ႏိုင္ခါ လူဦးေရ ၆၅၀ ခန္႔ရွိ တာလုံရြာအိမ္ႏငွ့္ေျမယာမ်ား၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသည့္စိုက္ပ်ိဳးေရး   စ နစ္ျဖစ္ေသာေအာ္ဂဲနစ္လိေမၼာ္ၿခံမ်ားေရထဲလံုးလံုးႏွစ္ျမွပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ေရကာတာတည္ေဆာက္ရာတည္ေနရာႏွင္ ့ေရေလွာင္ကန္တည္ေဆာက္ရန္ရာထားသည့္ေနရာသည္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားရာေနရာျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္လမ်ားက အစိုးရတပ္မေတာ္သည္ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသား မ်ားကိုထိုးစစ္ဆင္ ရာေနရာျဖစ္သည္။ တိုက္ပြဲအတြင္းျပည္သူလူထုမ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားခ်ိဳးေဖာက္ ျခင္း၊ ႐ိုက္နက္ျခင္းႏွင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ေနရာမ်ားပါဝင္သည္။ေအာက္တိုဘာလ၂၃ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္သည္ တာလံု၏အေရွ႕ဘက္၂၀ကီလိုမီတာအကြာတြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္သျဖင့္ ရြာသူရြာသား ေပါင္း၂၀၀၀ေက်ာ္သည္ ေဘးလြတ္ရာသ႔ိုထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ၾကရသည္။ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္     မၾကာ ေသးမီကစစ္တင္းမာမႈမ်ား တိုးပြါးလာရာေသာေၾကာင့္ လြန္ခဲ့သည့တ္စ္ပတ္က စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား ပိုမိုတိုးပြားေစခဲ့ျပီး နမၼတူသို႔ထြက္ေျပသိမ္းေရွာင္ေနၾကရသည္။

အစိုးရတပ္မေတာ္သည္တာလုံတြင္ပံုမွန္ကင္းလွည့္ေနသျဖင့့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားေၾကာက္လန႔ေ္နရသည္။့ ေတာင္ထိပ္မွ အထက္ရဲရြာေရကာတာဘက္သို ႔ေစာင့္ၾကည့္ေစရန္ႏွင့္ေရကာတာတည္ေဆာက္ဖို႔ လံုၿခံဳေရး ေစာင့္ေပးရန္ စစ္သားမ်ားခ်ထားသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာသဘာဝအရင္းအျမစ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္လိုျခင္းမွာ ပဋိပကၡမ်ား၏ ဇစ္ျမစ္ျဖစ္တယ္။ အကယ္၍အစိုးရ ဟာနမၼတူ ျမစ္ေပၚမွာေရကာတာသစ္ထပ္မံေဆာက္မည္ ဆိုလ်င္ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား၏သေဘာထား    ဆ ႏၵမ်ားကိုဆန္႔က်င္ရာေရာက္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွာတိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ရန္ မီးထိုးေပးရာေရာက္မယ္”ဟု ရွမ္းျပည္ေတာင္သူလယသ္မားမ်ားကြန္ရက္ ျဖစ္သည္ ့စိုင္းထမ္းအိုက္ ေျပာဆိုသည္။

ထိုေနရာကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္အစိုးရတပ္မေတာ္သည္ လူ႔အခြင့အ္ေရးမ်ားခ်ိဳးေဖါက္ေနမႈတြင္ ႏိုင္ငံျခား ကုပၼဏီမ်ားတာ၀န္ရွိေနသည္။ထ႔ေိုၾကာင့ ္ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ထိုကုပၼဏီမ်ား ကို အထက္ရဲ ရြာေရကာတာလုပ္ငန္းမွ ခ်က္ခ်င္းအျမန္႐ုပ္သိမ္းရန္ေတာင္းဆိုပါသည္။အထူးသျဖင့္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္  “ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးတည္ေဆာက္သူ”အျဖစ္ ခံယူထားသည့ ္ဆြဇ္ႏိုင္ငံ၏StuckySAက ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းသင့္သည္။
ရွမ္းေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ကြန္ယက္မွ ဖက္ဒရယ္အာဏာခြဲေဝမႈအတြက္ ေတာင္းဆိုသည္။ထိုမွသာ  တိုင္း ရင္းသားမ်ား၏ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္။

ဆက္သယြ္ရန္လိပ္စာ။ ။

စိုင္းထမ္းအိုက္   +၉၅ (၀) ၉-၇၁၈-၇၉၉-၈၂
နန္းေလာ(ဝ္)ခမ္း  +၉၅ (၀) ၉-၂၆၂-၁၀၈-၀၆၂

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အဂၤလိပ္ဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ရွမ္းဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။