Press Release 224 Views

ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာပိုင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားက က်ဴးလြန္ေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ အျပစ္ေပးမႈမရွိေသာစနစ္မ်ားအဆံုုးသတ္ရန္ ေဆြးေႏြးသံုုးသပ္ခ်က္အသစ္ျဖင့္ ေတာင္းဆိုုလိုုက္သည္။

November 25th, 2016  •  Author:   Asia Justice and Rights and Women’s League of Burma  •  1 minute read

ယေန႔တြင္က်ေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးေန႔ အခ်ိန္အခါသမယတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ျမန္မာႏုိင္ငံ)သည္ “ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္း၀င္မ်ားမွ က်ဴးလြန္ေသာ က်ား-မ ကြဲျပားမႈေပၚ အေျခခံေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ခံရသူအမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အမွန္တရားရရွိေရး”ဟု အမည္ ေပးထားေသာ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ခ်က္ တခုကို ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ဤေဆြးေႏြးသံုးသပ္ခ်က္သည္ လက္နက္ကိုင္ စစ္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနေသာ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက အမ်ားဆံုုးပါ၀င္ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ရပ္ (၉၀)ေက်ာ္ကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သံုးသပ္ထားသည္။ ယင္းတို႔မွ အမႈ(၅) မႈကိုသာ အရပ္ဖက္ တရားရံုုးမ်ားတြင္ ၾကားနာခဲ့ျခင္းသည္ မၾကာေသးမီ က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တစ္ပိုင္းတစ္စ ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲတြင္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈမွ ဆက္လက္လြတ္ေျမာက္လ်က္ရွိေနေၾကာင္း ျပသေနသည္။

တရားမွ်တမႈအတြက္ အဓိက အတားအဆီးမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ အျပစ္ေပးအေရးယူျခင္းမွ စနစ္တက် ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ စစ္တပ္ႏွင့္ အစိုးရအရာရွိၾကီးမ်ားကို သူတိုု႔၏ တန္းျပည့္ တာ၀န္မ်ား ထမ္း ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားမွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို အာမခံထားၿပီး စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ တရားစီရင္မႈ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို “အျပီးအျပတ္ျဖစ္သည္”ဟု ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖင့္ ၄င္း၏ အဆံုး အျဖတ္ကိုသာ အတည္ျဖစ္ေစျခင္းျဖစ္သည္။

အျပစ္ေပးအေရးယူျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရေစသည့္ အျခားေသာ အေျခခံ အေၾကာင္းရင္းမွာ လြတ္လပ္မႈ၊ ဘက္မလိုက္မႈနွင့္ ထိေရာက္ေသာ တရားစီရင္မႈ အားနည္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈနွင့္ တရားရံုုး၏ လုုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားအေပၚ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ က်ဴးလြန္သူမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစီရင္ခံမႈမ်ားမွာ ျဖစ္ေလ့ ျဖစ္ထပင္ ျဖစ္ေနသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ တရားမွ်တမႈကို ရွာေဖြမည္ဆိုပါက မၾကာခဏပင္ “ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား” ျဖင့္ ႏႈတ္ပိတ္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားႏွင့္ တန္ျပန္ လက္စားေျခမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

WLB သည္ ဆက္လက္တည္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚ အျပစ္ေပးအေရးယူျခင္းမွ ကင္းလြတ္ ခြင့္ရွိေနျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အတားအဆီးအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ “လိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ အပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ က်ဴးလြန္သူေတြကို တရားစီရင္ႏိုင္မႈမရွိပဲ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရး ကိုရရွိဖို႔ ခက္ခဲလိမ့္မယ္ ဟု မယ္စုုစုုေဆြက ေျပာသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံအ၀ွမ္းတြင္ ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ား ခ်က္ျခင္းရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ဥပေဒေၾကာင္းနွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္ မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္း၀င္မ်ားအား ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုအရ အျပစ္ေပး အေရးယူ ခံရ ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ကို အဆံုးသတ္ရန္ ဤသံုးသပ္ခ်က္က ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

လတ္တေလာ တိုက္ခိုက္မႈေတြ တိုးျမင့္လာေနတာေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ ပဋိပကၡဧရိယာေတြမွာရွိတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ လံုၿခံဳေရးအတြက္ အလြန္အမင္း စိုးရိမ္ပါတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက က်ဴးလြန္တဲ့ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြအေပၚ အျပစ္ေပးအေရးယူမႈ ကင္းလြတ္ေနမႈကို အျမန္ဆံုး အဆံုးသတ္ဖို႔လိုအပ္ၿပီး စစ္ တပ္ကို အရပ္သားထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွွာ ထားရွိဖို ့လိုပါတယ္” ဟု ဂ်ဴလီယာ မာရစ္(ပ္)က ေျပာသည္။

 

အာရွအမွန္တရားႏွင့္ အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ (Asia Justice and Rights- AJAR)နွင့္ ပူးတြဲ ထုတ္ေ၀သည့္ ေဆြးေႏြးခ်က္ စာတမ္း ကို www.womenofburma.org တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုုင္သည္။

 

အေသးစိတ္သိရွိလိုုပါက

၁။         မယ္စုုစုုေဆြ                     +95 942 502 7681

၂။         ဂ်ဴလီယာ မာရစ္(ပ္)          +66 907 504 960

၃။         ေစာစံျငိမ္းသူ                   +95 942 173 4676

၄။         ယိင္းဟန္ဖ                      +66 892 627 848

 

သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

သုံးသပ္ခ်က္စာတမ္း ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Download this press release in English HERE.

Download the briefer in English HERE.