မီဒီယာဖိတ္ၾကားလႊာ – ျမန္မာႏုိင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းအေျခအေန အစီရင္ခံစာ မိတ္ဆက္ပြဲ

November 24th, 2016  •  Author:   Progressive Voice  •  2 minute read

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ “အနိမ့္ဆံုးကို ျမွင့္တင္ေပးျခင္း – ျမန္မာႏုိင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းအေျခအေန အစီရင္ခံစာ” ဟုအမည္ရွိသည့္ သုေတသနအစီရင္ခံစာ မိတ္ဆက္ပဲြကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ Best Western Green Hill ဟုိတယ္တြင္ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ လ်င္ျမန္စြာႀကီးထြားလာေနသည့္ ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ အလုပ္ခ်ိန္၊ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန၊ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ၏ ဂယက္ရိုက္ခတ္မႈမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး စသည့္တို႔အပါအ၀င္ ရႈေထာင့္အျမင္ (၄) မ်ဳိးမွ အဓိကထား ဆန္းစစ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ၎၏အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ား ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားထဲမွ တစ္ခုကို သံုးသပ္တင္ျပထားၿပီး အလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခအေနကို ျမွင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း တည္ေထာင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားထံသို႔ အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ား လည္း ထည့္သြင္းတင္ျပထားပါသည္။

မိမိတုိ႔ ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔မွ သုေတသနေတြ႔ရွိခ်က္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး မ်ားကို ကာကြယ္ျမွင့္တင္ေပးသည့္ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲေသာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္သမားအေရး လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္ေနေသာ အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါ၀င္ေဆြးေႏြးၾကမည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုကို က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေန႔ရက္ – ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔

အခ်ိန္    – ေနလယ္ ၂း၀၀ မွ ၄း၀၀ နာရီထိ

ေနရာ    – Best Western Green Hill Hotel၊ အမွတ္ ၁၂ ဖုိးစိန္လမ္း၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္

ထပ္မံသိရွိလုိပါက ဆက္သြယ္ရန္

ေအာင္ခုိင္မင္း၊ ယာယီတာ၀န္ခံ၊ ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔

+၉၅ (၀) ၉၂၆ ၁၀၀ ၉၉၉၅၊ akm@progressive-voice.org (ျမန္မာ ႏွင့္ အဂၤလိပ္)


Media Advisory: Launch of a Report on the Garment Industry in Myanmar

A new report, “Raising the Bottom: A Report on the Garment Industry in Myanmar,” will be launched on 1 December, 2016 at the Best Western Green Hill Hotel in Yangon, Myanmar. The report focuses on the fast-developing garment industry in Myanmar and examines four key aspects of concerns for workers including working hours, working conditions, the impacts of minimum wage, and trade unions and labor dispute settlements. The report offers a glimpse into one of the many challenges Myanmar and its garment factory workers continue to face and provides a set of recommendations to relevant actors that are intended to improve the worker’s situation and create a sustainable industry in Myanmar.

Joined by speakers from local civil society organizations working on labor issues in Myanmar, Progressive Voice will be holding a press conference to discuss the detailed findings of the research, identifying the challenges and discuss how to work towards a sustainable industry that promotes and protects the rights of the workers. The press conference will be held in Burmese language.

When: 1 December, 2016; 14:00 -16:00

Where: Best Western Green Hill Hotel, Emerald Room
No. 12, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar

For more information, please contact:

Aung Khaing Min, Interim Coordinator; Progressive Voice: +95 (0) 926 100 9995, akm@progressive-voice.org (Burmese/English)
—————

Progressive Voice is a participatory, rights-based policy research and advocacy organization that was born out of Burma Partnership. Burma Partnership officially ended its work on October 10, 2016, transitioning to Progressive Voice.