Statement 217 Views

န၀မအႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

November 19th, 2016  •  Author:   Students and Youth Congress of Burma  •  1 minute read

၁။ ျမန္မာနုိင္ငံေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကြန္ဂရက္၏ န၀မႀကိမ္ေျမာက္ညီလာခံကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၁၇) ရက္ မွ (၁၉) ရက္ထိ (၃) ရက္တာ ေကာ့ကရိတ္ၿမဳိ႕နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ ညီလာခံသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား ကြန္ဂရက္ အဖဲြ႔၀င္အဖြဲ႔အစည္း(၁၁)ဖြဲ႔မွ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာသူအပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၃၄ ဦး တက္ေရာက္ခ့ဲၾကပါသည္။

၂။ ဤညီလာခံတြင္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေပၚေပါက္ေရး၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ ေက်ာင္းသားလူငယ္အင္အားစုမ်ားအၾကား နားလည္မႈ၊ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ေသြးစည္းညီညြတ္မႈ ရရွိေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး စသည့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ား ႏွင့္အတူ ကြန္ဂရက္၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္း ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္း ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲ ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခ့ဲသည္။ ဤမူ၀ါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထိေရာက္ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္အတြက္ သဘာပတိ အဖြဲ႔၀င္ (၁၁) ဦး ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး အဖဲြ႔၀င္ (၃) ဦး ကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ႏိုင္ခ့ဲပါသည္။

၃။ ညီလာခံအတြင္း ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနကုိ သုံးသပ္ရာ လက္ရွိျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲတြင္ ျပည္သူ အမ်ား ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ထားသည့္ အစုိးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ရွိၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရသာ လုပ္ေဆာင္ရသျဖင့္ အကန္႕အသတ္မ်ားစြာရွိေနၿပီး တပ္မေတာ္သည္သာ အာဏာ အမ်ားဆံုး ခ်ဳပ္ကုိင္ထားဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

၄။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ တုိ႕မွ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြဲစည္းရံုး စဥ္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကုိ အဓိကထား ေျပာဆုိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္ေတြ႔တြင္ တတပ္တအား ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ မေတြ႕ရွိရေသးေပ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ အစုိးရ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မွ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ အျမန္ဆံုးျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္လုိေၾကာင္း ရႈျမင္သံုးသပ္ ပါသည္။

၅။ ယေန႔ကာလတြင္ ခိုင္မာေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား၏ အေျခခံအခြင့္အေရး ရပုိင္ခြင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အေျချပဳစုစည္း၍ ႏုိင္ငံေရးအရ ဦးေဆာင္ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိလည္းအတူတကြ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ လုိအပ္ေနေပသည္။ ထို႔အတူ သက္ဆုိင္ရာ အင္အားစုမ်ား အားလုံးပါ၀င္ သည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံကဲ့သို႔ေသာ အႏွစ္သာရျပည့္၀သည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲႀကီးမွတစ္ဆင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္မွသာလွ်င္ အားလုံးရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ႏုိင္ငံေရးအၾကပ္အတည္းကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ဟု ယုံၾကည္ ပါသည္။

အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္ ၃ ဦးမွာ

၁။ ေစာဂ်က္ပစီ – အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
၂။ မဆုမြန္ေအး – တဲြဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (၁)
၃။ ေဆးဂင္ – တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (၂) တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

“စစ္မွန္သည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေပၚေပါက္ေရး”

ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကြန္ဂရက္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၁၉) ရက္။

ဆက္သြယ္ရန္
၁။ မုိင္းဆါည္ရံက္ (သဘာပတိအဖြဲ႕၀င္) (+95)9263011076 (ျမန္မာ)
၂။ ေစာဂ်က္ပစီ (အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး) (+95)9771371109 (ျမန္မာ) (+66)639364221(ထုိင္း)

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။