Press Release 470 Views

ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေနာက္ကြယ္မွ ငိုေၾကြးသံ

November 15th, 2016  •  Author:   Kachin Women’s Association Thailand (KWAT)  •  1 minute read

ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအစည္းအရံုး ထိုင္းႏိုုင္ငံ (KWAT) သည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုုင္ရၿပီး အာဏာရသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ယၡဳႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အစိုုးရစစ္တပ္က က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ အစဥ္တစိုက္က်ဴးလြန္ေနေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို အစီရင္ခံစာ အသစ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။
အလွမ္းေ၀းေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး” အစီရင္ခံစာတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းအတြင္း ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ (KIA)အား အျပင္းအထန္ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ေနသည့္တခ်ိန္တည္းတြင္ အစိုးရစစ္တပ္က အရပ္သားျပည္သူမ်ားအေပၚ စဥ္ဆက္မျပတ္ က်ဴးလြန္ေနေသာ မတရားဖမ္းဆီးမႈ၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ တရားလက္လြတ္သတ္ျဖတ္မႈမ်ားမ်ားကုိ ေဖၚျပထားသည္။ အနည္းဆံုး အစိုးရစစ္တပ္ တပ္ရင္းစုစုေပါင္း ၉ ရင္းပါ၀င္ေသာ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈျဖစ္စဥ္ ၂၁ခု တြင္ ရြာသားမ်ားကို ႀကိဳးျဖင့္ခ်ည္၊ မ်က္ႏွာအ၀တ္စည္းၿပီး ေျခေထာက္ျဖင့္ ကန္ေၾကာက္ျခင္း၊ ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ရိုုက္ႏွက္ျခင္း၊ ေျခသလံုးကို ၀ါးလံုးျဖင့္လွိမ့္ျခင္း၊ ဓားျဖင့္ထိုးျခင္း စသည္တိုု႕ ျပဳမူခဲ့ၾကသည္။ အမ်ိဳးသား ၆ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၂ ဦး သတ္ျဖတ္ခံရျခင္း သို႕မဟုတ္ လက္စတံုးေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့သည္။  ရြာသားမ်ားအစုလိုုက္အၿပံဳလိုုက္ မတရားဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရျခင္း၊ အိမ္မ်ားကို အေၾကာင္းမဲ့ မီးရိႈ႕ျခင္း ႏွင့္ အရပ္သားျပည္သူမ်ားေနထိုင္ရာေနရာမ်ားအတြင္းသို႕ လက္လြတ္စပယ္လက္နက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္း ေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား အသက္ဆံုးရံႈး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့ရသည္။ ထို႕အျပင္ ေနာက္ထပ္ အိုးအိမ္မဲ့စြန္႕ခြာမႈ အသစ္မ်ားပါ ျဖစ္ေပၚေစသည္။

အစိုးရစစ္တပ္သည္ စစ္တပ္က က်ဴးလြန္ေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားမွ်တမႈ အားထုတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ပိတ္ပင္ေနသည့္ သာဓကမ်ားကို ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး (ထိုင္းႏိုုင္ငံ) က မီးေမာင္းထိုးျပထားသည္။ ကခ်င္ေက်ာင္းဆရာမေလး ႏွစ္ဦးကို မုုဒိမ္းက်င့္ သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈႏွင့္ ယမန္ႏွစ္က အသက္ ၇၃ ႏွစ္အရြယ္ မုဆိုးမ အဖြားအိုကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ရပ္မ်ား အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။ “အစိုးရစစ္တပ္ရဲ႕ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ပံုုစံေတြ၊ ဥပေဒအရ ကင္းလြတ္ခြင့္ရေနတာေတြဟာ အရင္းအစိုးရလက္ထက္အတိုင္း ဘာမွ မေျပာင္းလဲဘူး။ တိုက္ပြဲေတြေတာင္ ပိုုဆိုးလာပါေသးတယ္။” ဟု KWAT ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွ မမြန္းေနလီက ေထာက္ျပသည္။ “NLD အစိုးရရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားလံုးေတြက ျမန္မာျပည္ေျမာက္ဖက္ပိုင္းမွာ တကယ္လက္ေတြ႕ျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနကေန ၾကည့္မယ္ဆိုုရင္ လက္ေတြ႕နဲ႕ ေ၀းလြန္းပါတယ္။”
ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး (ထိုင္းႏိုုင္ငံ) သည္ အားလံုးပါ၀င္ေသာ ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ႏိုု္င္ရန္အတြက္ တိုင္းျပည္အ၀ွမ္း ထိုးစစ္မ်ားရပ္တန္႕ရန္ အစိုးရ စစ္တပ္အေပၚ ဖိအားေပးရန္ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ ေျမာက္ဖက္ပိုင္းတြင္ ခုုိလံႈေနၾကေသာ အိုုးအိမ္မဲ့ျပည္သူ တစ္သိန္းေက်ာ္အတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီမ်ားေထာက္ပံ့ေပးျခင္းအေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ ကန္႕သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရကို အေရးတၾကီး ေတာင္းဆိုထားသည္။

ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး (ထိုင္းႏိုုင္ငံ) သည္ ႏုုိုု္င္ငံတကာအသိုင္းအ၀န္းကိုလည္း အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ ျပဳလုုပ္ေနေသာ စစ္တပ္အခ်င္းခ်င္းထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈအားလံုးကို ရပ္တန္႔ ရန္ ႏွင့္ အစိုးရဖက္ကိုသာ တဖက္တည္းမ်က္ႏွာလိုုက္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရံပံုေငြမ်ိဳး မျဖစ္ေစရန္ အႀကံဳျပဳေတာင္းဆိုထားသည္။

ပိုမိုသိရိွလိုုပါက-
-ရွယ္လီဆိုင္း(+၆၆ (၀) ၈၆၉-၂၃၈-၈၅၄)
-မြန္းေနလီ (+၄၆ (၀) ၇၆၂-၆၁၂-၇၈၃၊ + ၆၆ (၀) ၈၅၅-၂၃၃-၇၉၁)
-ဆိုင္းဇင့္ (+၉၅ (၀) ၉ ၄၅၈ ၄၃၀ ၂၅၄ + ၈၆ (၀) ၁၃၁-၈၇၅-၇၅၇-၅၉)

 

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ျမန္ဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အဂၤလိပ္ဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။