ျပည္တြင္းတိုက္ပဲြမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဆုိးက်ိဳးမ်ားအေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကြန္ဂရက္၏ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

sycb-statement-on-effected-events-by-civil-wars-in-burma-oct-2016_2

 

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Send this to a friend