Statement 239 Views

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံသုိ႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

September 28th, 2016  •  Author:   142 Civil Society Organizations  •  1 minute read

သို႔

ဦးထင္ေက်ာ္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

ရက္စြဲ။ ။စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ ၂၀၁၆

ေလးစားအပ္ပါေသာႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးရွင့္/ခင္ဗ်ား။

ေအာက္ပါလက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ မိမိတို႔အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ သမၼတရံုးမွ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အင္းဝစက္ခ်ဳပ္ဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ား၏ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံ အိမ္အကူ အမ်ိဳးသမီးငယ္ ႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ မ ( စန္းေကခိုင္ ) ႏွင့္ မ ( မသဇင္ ) တို႔ႏွင့္ အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားခဲ့သူ Myanmar Now သတင္းေထာက္ ကို ( ကိုေဆြဝင္း ) တို႔ကို လံုျခံဳေရး ယူေပးရန္ လည္းေကာင္း၊ လူ/ကယ္/ျပန္ဝန္ႀကီးဌာနမွ အမ်ိဳးသမီးငယ္ႏွစ္ဦး လံုျခံဳစြာေနႏိုင္ေရးႏွင့္ စိတ္ပိုင္း ႏွင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွစ္သိမ့္အားေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ ရန္လည္းေကာင္း ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျခင္းအေပၚ ေထာက္ခံႀကိဳဆိုပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွလည္း သမၼတႀကီး၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အတိုင္း အခ်ိန္ႏွင္တစ္ေျပးညီ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ဟု မိမိတို႔မွ ေမၽွာ္လင့္ပါသည္။

ဤအိမ္အကူ အမ်ိဳးသမီးငယ္ ႏွစ္ဦး ၾကံဳေတြ႕ရေသာ ခါးသီးလွသည့္ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ ေခတ္သစ္ကၽြႏ္ုျပဳခံရေသာ အမႈသည္ ျပည္တြင္းရွိ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားစြာႏွင့္ တိုက္ရိုက္အၾကံဳးဝင္သည္သာမက မိမိတို႔ႏိုင္ငံမွ လိုက္နာ က်င့္သံုးရန္ တာဝန္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ား ကိုပါ ခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဤကဲ့သို႔ ႀကီးေလးေသာ က်ဴးလြန္မႈ တစ္ခုကို ျပည္သူလူထု၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ကာ တရားမၽွတမႈ ရွာေဖြေဖာ္ေဆာင္ေပးရမည့္ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သည္ လုပ္သင့္ျဖစ္သင့္သည့္ တရားဥပေဒအရ အေရးယူ ေျဖရွင္းမႈကို မေဆာင္ရြက္ဘဲ ေငြေၾကးျဖင့္သာ ညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္းေပးခဲ့ျခင္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံု တစ္ခုအေနျဖင့္ ဥပေဒအရသာမက ေကာ္မရွင္တြင္ တာဝန္ယူေနသူ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းအရပါ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း မရွိေနသည္ကို အထင္အရွားေပၚလြင္ေစသည္ မိမိတို႔မွ သံုးသပ္ပါသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အေျခခံျပည္သူလူထု၏ဘဝ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ဘဝမ်ားမွာ သက္ငယ္မုဒိန္းအပါအဝင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ခံရမႈ၊ လူကုန္ကူးႏွင့္ ေခတ္သစ္ကၽြန္ျပဳခံရမႈမ်ား အပါအဝင္ ပံုသ႑န္မ်ိဳးစံုျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္အျပင္ တရားဥပေဒ၏ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကိုလည္း ရယူႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ အေျခအေန အေၾကာင္းတရားမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလမွ အေျခအေနေကာင္း ဝန္းက်င္ေကာင္းတစ္ခု ဖန္တီးေပးေနသည္ဟု သံုးသပ္ပါသည္။

ခ်ိဳးေဖာက္ခံျပည္သူလူထု၏ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ ႏွင့္ တရားမွ်တမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ စိတ္ပိုင္းႏွင့္ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွင့္ ဥပေဒ အေထာက္အကူဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားအပါအဝင္ အေရးေပၚတုန္႔ျပန္ေျဖရွင္းေပးျခင္းႏွင့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေရရွည္အနာဂတ္တြင္ ျပည္သူ႔တို႔၏ လူသားဘဝ လံုျခံဳေရး၊ ၎တို႔အခြင့္အေရးမ်ားကို မွန္ကန္ထိေရာက္ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ တရားမၽွတမႈခံစားခြင့္ရေရးတို႔အတြက္ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ မူဝါဒ၊ ဥပေဒႏွင့္ အေဆာက္အအံုပိုင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ အသင့္ေတာ္ဆံုး အခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္ဟု မိမိတို႔မွ ယံုၾကည္မိပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သမၼတႀကီးဦးေဆာင္ေသာ ျပည္သူ႔ အစိုးရ အေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ဘဝ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားဘဝ လံုျခံဳေစေရးႏွင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး တုိ႔အတြက္ ေအာက္ပါ အေရးေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ေလးစားစြာအဆိုျပဳအပ္ပါသည္။

) ျမန္မာိုင္ငံ အမ်ိးသား လူအခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အား အနိမ့္ဆံုး ရွိသင့္သည့္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား (ပါရီအေျခခံမူမ်ား) ႏွင့္အညီ ေကာ္မရွင္အဖြဲဝင္သစ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ခန္အပ္ျခင္း အပါအဝင္ ေကာ္မရွင္ျဖစ္တည္ျခင္း ဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ၍ ျပန္လည္ဖြဲစည္းျခင္း။

) ျပည္သူလူထု၏အေျခခံလူအခြင့္အေရးမ်ား အထူးသျဖင့္ အမ်ိးသမီးမ်ားွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မေပးမည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာ၍ ျပည့္စံုျခံငံုမရွိေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ လူအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္စီမံကိန္း တစ္ရပ္ ေရးဆြဲခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း။

) ျမန္မာိုင္ငံမွ လိုက္နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လက္မွတ္ထိုး ကတိကဝတ္ျပထားေသာ CEDAW ႏွင့္ CRC စာခ်ပ္ပါ အခ်က္မ်ားွင့္အညီ အိမ္အကူအမ်ိးသမီးမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မ အပါအဝင္ အမ်ိးသမီးွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ကို အျမန္ဆံုးျပဌာန္းွင့္ အသက္ဝင္ေစျခင္း ႏွင့္ တရားေရးွင့္ရဲဘက္ဆိုင္ရာ အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား အာဏာပိုင္မ်ားအား ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေစျခင္း။

ျပည္သူ႔အစိုးရအေနျဖင့္ ဤ အေရးေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မိမိတို႔ အေနျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္းလည္း အဆိုျပဳပါသည္။

 

ေလးစားစြာျဖင့္

အရပ္ဘက္အဖြဲ ့အစည္းမ်ား

1. Equality Myanmar

2. Gender Equality Network (GEN)

3. Center for Youth and Social Harmony (CYSH)

4. Women Peace Network – Arakan (WPNA)

5. Action Committee for Democracy Development (ACDD)

6. Colorful Girls

7. Pyi Gyi Khin

8. Kachin Women Peace Network (KWPN)

9. Women Organizations Network (WON)

အိိတ္ဖြင့္ေပးစာ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

အဖဲြ႔အစည္းေထာက္ခံမႈအမည္စာရင္း အားလုံးကုိ ဤေနရာတြင္ရယူႏုိင္သည္။