Thematic Priority: Sustainable Development - ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲသည့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ

Thematic Priority – Sustainable Development

Since reforms began, the narrative of Myanmar being the ‘last economic frontier’ has facilitated floods of foreign investment as the economy continues to liberalize. Yet the legal framework is not strong enough to protect vulnerable populations and the environment from adverse effects of potentially exploitative and damaging investments and the risks of perpetuating inequality and irreversible social and environmental damage. Destructive natural resource extraction, land confiscations, and poor working conditions in industrial zones, are just a few of the problems that are endemic. In consultation and partnership with community-based organizations, we advocate for an economic development that is sustainable, equitable and guarantees the protection of the human rights, peace and human security of poor and vulnerable populations against the economic interests of powerful private sector and military actors.

A new report, titled “Raising the Bottom: A Study of Myanmar’s Garment Industry” was released in December 2016. Based on interviews with nearly 200 garment factory workers as well as key stakeholders in the industry such as labor rights activists, unionists, and factory owners, the report aims to provide a comprehensive overview of the garment industry in Myanmar from a rights-based perspective. It thus focuses on the struggles of factory workers in realizing their rights in relation to international labor standards and internationally-recognized human rights.


ဦးစားေပးအေၾကာင္းအရာ။        ။ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲသည့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္ မွစတင္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ “ေနာက္ဆံုး စီးပြားေရးနယ္ပယ္” အျဖစ္ ကမၺည္းထုိးခံရၿပီး စီးပြားေရးေလွ်ာ့ေပါ့တံခါးဖြင့္မႈမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လိႈင္းလံုးအား သယ္ေဆာင္ေပးခ့ဲပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဥပေဒေရးရာ မူေဘာင္မွာမူ မေတာ္မတရား ျခယ္လွယ္ကာ ထိခုိက္မႈမ်ားလည္း ေဆာင္ယူလာႏုိင္ေျခရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအႏၱရယ္မွ  ထိခုိက္လြယ္ အားနည္းသူ ျပည္သူ လူထုႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အား ကာကြယ္မႈေပးႏုိင္ရန္  လံုေလာက္ခုိင္မာမႈ မရွိေသးသည့္အျပင္ မညီမွ်မႈမ်ား ဆက္ျဖစ္ႏုိင္ေျခႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္မလြယ္သည့္ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးမႈ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ အႏၱရာယ္မ်ားမွာ ျမင့္မားလွပါသည္။ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစသည့္ သဘာ၀သယံဇာတ ထုတ္ယူမႈမ်ား၊ ေျမယာ သိမ္းဆည္းမႈမ်ားႏွင့္ စက္မႈဇံုမ်ားရွိ နိမ့္က်ေသာ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားမွာ ဆုိးရြားစြာျဖစ္ေနေသာ ျပႆနာေပါင္း မ်ားစြာထဲမွ အခ်ိဳ႕သာျဖစ္ပါသည္။ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ လူထုအေျချပဳအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္အၾကံဉာဏ္ရယူျခင္း၊ ပူးေပါင္းလက္တဲြလုပ္ကုိင္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲ၍ သာတူညီမွ်မႈရွိၿပီး ၾသဇာႀကီးမားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ စစ္တပ္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသူမ်ား၏ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ ေမွ်ာ္မွန္းမႈရန္မွ ထိခုိက္လြယ္ အားနည္းသူ လူထုအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လူသားဘ၀လံုျခံဳေရးတို႔ကုိ ကာကြယ္ေပးေရးအား အာမခံသည့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္  စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းအား သုေတသနျပဳထားသည့္ “ အနိမ့္ဆုံးကုိ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း။ ။ ျမန္မာနုိင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းအေျခအေန အစီရင္ခံစာ” အမည္ရ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္အား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုအလုပ္သမား ၂၀၀ နီးပါးကုိသာမက အလုပ္သမား အခြင့္အေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ အလုပ္သမား သမဂၢ၀င္မ်ားႏွင့္ စက္ရံုပုိင္ရွင္မ်ားကဲ့သုိ႔ အက်ိဳးစီးပြား သက္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္ပါ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားအား အေျခခံထားသည့္ ထုိအစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းအား အလုပ္သမား အခြင့္အေရးရႈေထာင့္မွ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္တစ္ခု ပံ့ပုိးေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ဦးတည္ပါသည္။ ထုိ႔အတြက္ အစီရင္ခံစာအေနျဖင့္ ျမန္မာအထည္ခ်ဳပ္ အလုပ္သမားမ်ား ရင္ဆုိင္ရုန္းကန္ေနရသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏အခြင့္အေရးမ်ားအား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ကာ ေလ့လာဆန္းစစ္ထားပါသည္။