ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အအုံ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခုိင္ျပည္လုံးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားႏွင့္လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (ရ၊ က၊ လ၊ စ) မွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းစ ကာလတြင္ စစ္အာဏာ႐ွင္ ဦးေနဝင္းအစုိးရ ဖ်က္ဆီးၿဖိဳခြင္းခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အ ေဆာက္အအုံကုိ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရလက္ထက္တြင္ တရားဝင္ တည္ေဆာက္ခြင့္ ျပဳလုိက္ ျခင္းအား မိမိတုိ႔ ရခုိင္ျပည္လုံးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားႏွင့္လူငယ္မ်ားအစည္းအရုံး (ရ၊ က၊ လ၊ စ) မွ ဝမ္းသာအားရ ျဖစ္မိပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အေဆာက္အအုံ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္သည့္ ကာလတြင္ အစုိးရတရပ္အေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း မျပဳ လုပ္ဆုိသည့္အခ်က္အေပၚမွာလည္း ေကာင္းေသာအစဥ္အလာတရပ္အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။
သမုိင္းေခတ္တေလွ်ာက္ ေက်ာင္းသား၊ လူငယ္မ်ားသည္ စစ္အာဏာ႐ွင္ဆန္႔က်င္ေရး၊ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအေရး တုိ႔တြင္ က်ရာအခန္းက႑မွ အသက္၊ ေသြး၊ ေခြၽမ်ားေပးဆပ္ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေခတ္အဆက္ဆက္ ေက်ာင္းသားထု တရပ္လုံး ေမွ်ာ္မွန္းသည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ယေန႔အခ်ိန္အထိ ခံစားရျခင္း မ႐ွိေသးေခ်။ ဆက္လက္ ေတာင္းဆုိ၊ တုိက္ပြဲဝင္ရအုံး မည္ဟုလည္း မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ လက္ခံထားပါသည္။
ယေန႔ကာလသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးသမုိင္းတြင္ အေဟာင္းႏွင့္ အသစ္၊ ဓမၼ ႏွင့္ အဓမၼ အားၿပိဳင္မႈ အျမင့္ဆုံးအေနအထားသုိ႔ ေရာက္ေန သည့္ အခ်ိန္ကာလျဖစ္ပါသည္။ တုိင္းျပည္ အာဏာအား မေတာ္မတရား ဆက္လက္ကုိင္စြဲထားလုိသည့္ အုပ္စုမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ား ၏ တုိးတက္သည့္ အျမင္သေဘာထားမ်ား ျပည္သူလူအေပၚ စိမ့္ဝင္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကုိ အစုိးရိမ္ႀကီး စုိးရိမ္ကာ ေက်ာင္းသားထု၏ အခန္းက႑ကုိ ပုံဖ်က္ဖုံးကြယ္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္႐ွိ႐ွိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယေန႔ ပြင့္လင္းလာသည့္ အခုိက္အတန္႔တြင္ ေက်ာင္း သားထုတရပ္လုံး၏ အမွတ္သေကၤတျဖစ္ေသာ သမဂၢအေဆာက္အအုံအား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ခြင့္ ရလာျခင္းသည္ ျမန္မာျ ပည္ တုိး တက္ႀကီးပြါးေရးအတြက္ လမ္းစတခုအျဖစ္ မွတ္ယူပါသည္။
ထုိသုိ႔ အေျခအေနအရပ္ရပ္အား ၿခံဳငုံသုံးသပ္ကာ မိမိတုိ႔ ရခုိင္ျပည္လံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားႏွင့္လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ံုး (ရ၊ က၊ လ၊ စ) အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အုံတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေအာက္ပါသေဘာထားဆႏၵအား တင္ျပအပ္ပါသည္။
(၁) ၿဖိဳဖ်က္ခံလုိက္ရသည့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အအုံေဟာင္းေျမေနရာတြင္ ေနာက္ထပ္အသစ္တခုအား မတည္ေဆာက္ရန္။
(၂) ၿဖိဳဖ်က္ခံလုိက္ရသည့္ေနရာေဟာင္းအား ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ သမုိင္းဝင္ေနရာအျဖစ္ ကမၺည္းေက်ာက္စာတုိင္ စုိက္ထူရန္။
(၃) ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အအုံ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတဝွန္းတြင္ တက္ႂကြလႈပ္႐ွားေန ၾကသည့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား၊ ေက်ာင္းသားလူငယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားထုတရပ္လုံး၏ စုစည္းအားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္။
(၄) ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား လြတ္လပ္စြာ ရည္တည္ခြင့္ရေရးႏွင့္ တုိင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ေက်ာင္းသားထုအေျချပဳ ေပၚလစီတ ရပ္အား အစုိးရအေနျဖင့္ တစုိက္မတ္မတ္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္။

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

Related Posts: